.
 
ENG
 

.
  İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
EKİBİMİZ

 Personelimize ulaşmak için Tıklayınız...

HAKKIMIZDA

Misyon
Üniversitemiz kaynaklarının verimli, etkin ve şeffaf bir şekilde kullanımını gerçekleştirmek, hizmet verdiğimiz tüm birimlerin kamu ve özel sektörün memnuniyetini sağlamak, teknolojik altyapıyı güçlendirmek, çalışanların takım bilinci içinde bilgi ve becerilerinin, katılım ve motivasyonlarını artırılacağı imkanlar oluşturmak, araştırma-geliştirmeye ve eğitim-öğretim alanında yenilikleri üniversitemize kazandırmak.

Vizyon
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı verilen görevleri, yerinde ve zamanında kurumun ve kamunun menfaatlerini ön planda tutarak, doğruluğu, gerçekçiliği, hesap vermeyi, adil ve ilkeli olmayı Teknolojik gelişmelerden yararlanarak ayniyat, satın alma, bilimsel araştırma proje işlemlerini e-devlet projesine uyumlu elektronik ortamda vereceği hizmet ile Üniversitemizde ki diğer birimlerle koordineli çalışarak, örnek bir Başkanlık olmayı hedeflemektedir.

Yetki, Görev ve Sorumluluklar
21.11.1983 tarih ve 18228 sayılı resmi gazetede yayınlanan 124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 30 ve 36. maddelerinde tanımlanan şekilde daire başkanlığımızın yetki, görev ve sorumlulukları şunlardır.

1-Hizmet faaliyetlerin ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirilmesi için insan, para ve malzeme gibi mevcut kaynakların en uygun ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak üzere üniversiteye ait bütçe tasarılarını plan ve program esasına göre hazırlamak ve uygulamasını izlemek,
2-Yatırım programlarının finansman kaynakları ile ilgili ve gerekli bilgi, belge ve istatistikleri toplamak ve değerlendirmek,
3-Uygulama sırasında nakit ve ödenek durumunu izlemek,
4-Üniversitenin her türlü ödeme ve ayniyat işlerini yürütmek.
5- Araç, gerçek ve malzemenin temini ile ilgili hizmetleri yürütmek,
6- Temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım, onarım, güvenlik ve benzeri hizmetleri yapmak,
7- Verilecek benzeri görevleri yapmak.

Başkanlığımızın Tabi Olduğu Kanun ve Yönetmelikler

  • 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu

  • 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu

  • 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

  • 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu

  • 6245 sayılı Harcırah Kanunu

  • Taşınır Mal Yönetmeliği

  • Resmi Mühür Yönetmeliği

  • Tedavi Hizmetleri Yönetmeliği ile ilgili Kanun ve Yönetmelikler

  • Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller

DÖKÜMANLAR
 İŞ AKIŞ ŞEMALARI

İş Akış Şemalarına ulaşmak için Tıklayınız...

 

 
Bilgi Edinme |  Mevlana |  Farabi  |  Erasmus |  Bologna Süreci |  Engelli Öğrenci Birimi |  Yenisey Konukevi |  Hayata Dair |  Aday Öğrencilerimiz |  ARÜ Kampüs Haber
İİBF Dergisi |  İBEF Dergisi  |  Telefon Rehberi Hizmeti   |  Elektronik Belge Doğrulama Sistemi   |   P & M Project  |  Serka DFD Projesi  |  RE-SAVE Project  
.
Adres: Ardahan Üniversitesi Yenisey Kampüsü, Çamlıçatak Mevkii, Ardahan 75000 Telefon: +90 478 211 75 75 (Santral)  Faks: +90 478 211 75 09