.
 
ENG
 

.
  Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
EKİBİMİZ

 Personelimize ulaşmak için Tıklayınız...

HAKKIMIZDA


Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı; Üniversite öğrencilerinin beden ve ruh sağlıklarının korunması, hasta olanların tedavi edilmesi veya ettirilmesi, barınma, beslenme, çalışma, dinlenme ve ilgi alanlarına göre ders dışı zamanlarının değerlendirilmesi, yeni ilgi alanlarının kazanılmasına imkan sağlanması, gerek sağlık gerekse sosyal durumlarının iyileştirilmesine, yeteneklerinin ve kişilerinin sağlıklı bir şekilde gelişmesine imkan verecek hizmetlerin sunulması, onların ruhsal ve bedensel sağlıklarına özen gösteren bireyler olarak yetiştirilmesi, birlikte düzenli ve disiplinli bir çalışma, dinlenme ve eğlenme alışkanlıklarının kazandırılması amacıyla 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun, 2880 sayılı değişik 46. ve 47. maddeleri uyarınca kurulmuştur.
Bu sebeple Sağlık Kültür ve Spor Dairesi, Üniversitelerde hizmet verdiği kesimin bütünü için bir sağlık kuruluşu, öğrencilerin sosyal, kültürel danışma ve rehberlik ile spor ihtiyaçlarını karşılayan bir hizmet birimi ve aynı zamanda eğitim–öğretimin desteklenmesi amacıyla bu alanda uygulama ve araştırmaların yapıldığı bir uygulama merkezidir.

HİZMETLERİMİZ

SAĞLIK, KÜLTÜR ve SPOR DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Daire;amacını gerçekleştirmek için bütçe imkanları nispetinde aşağıda temel ve benzeri hizmetleri yapar.

  • Her türlü sağlık hizmetlerini yürütür.yataklı sağlık merkezleri açar,
  • Güzel sanatlar spor alanlarında çalışmalar ve gösteriler düzenler,
  • Öğrencilere burs ve kredi,beslenme,barınma,çalışma,dinlenme ve boş zamanlarını değerlendirme,ulaşım ve iş bulma alanlarında yardımcı olacak hizmetlerde bulunur,
  • Psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmetleri yapar,öğrencilerin kişisel ve ailevi sorunlarını çözmeye çalışır,
  • Hizmet alanına giren konularda araştırma ve uygulamalar yapar veya yaptırır,gerekli gördüklerini yayınlar,
  • Bütün bu hizmetlerin görülmesi için gerekli olan öğrenci kantin ve lokantaları,okuma salonları ile öğrenci yurtları açar,toplantı,sinema ve tiyatro salonları,spor salon ve sahaları,kamp yerleri sağlar bu ve benzeri diğer tesisleri kurar,kiralar,işletir veya işlettirir.Bu amaca yönelik olarak üniversitenin diğer birimleri ve üniversite dışındaki kuruluşlarla işbirliği içinde çalışır,döner sermaye işletmeleri kurar.
KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ
BURS DUYURULARI
  • Burs başvuru yapacak öğrencilerimize yardımcı olacak kılavuza ulaşmak için Tıklayınız...
 PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK HİZMETLERİ

 

  • Psikolik danışmanlık ve rehberlik hizmetleri ile ilgili belge için Tıklayınız.

 

 ARDAHAN MERKEZ 750112 NOLU AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ

 

  • Ardahan Merkez 750112 Nolu Aile Sağlığı Merkezi ile ilgili bilgilere ulaşmak için Tıklayınız.

 

 İŞ AKIŞ ŞEMALARI

 

 

Sosyal Hizmetler Kültür Hizmetleri

Sağlık Hizmetleri

1-Öğrencilerin barınma,beslenme,burs ve kredi gibi temel ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli hizmetleri sağlamak,bu hizmetleri sunan kuruluşlarla işbirliği yaparak,hizmetin daha iyi yürütülmesini sağlamak ve yurt,kantin ve kafeteryalarının en iyi şekilde hizmet vermesi için çaba göstermek,

2-Çeşitli konuları içeren kitap ve periyodikleri bulunduran okuma salonları açarak,öğrencilerin ilgi alanlarına göre bilgi edinmelerine,yeni ilgi alanları kazanmalarına yardım etmek ve boş zamanlarını okuyarak değerlendirmelerini özendirmek,

3-Öğrencilerin ve çalışanların sömestre ve yaz tatilleri için,dinlenme tesisleri veya kamp yerleri kurmak veya bu konuda faaliyet gösteren kuruluşlarla anlaşarak hizmetin görülmesini de sağlamak,

4-Öğrencilerin ve çalışanların ulaşım hizmetlerinin görülmesini temin etmek veya bu konuda faaliyet gösteren kuruluşlarla anlaşarak,hizmetin en iyi şekilde yürülmesni sağlamak,

5-Üniversitede çalışanların okul öncesi çağdaki ve okul çağındaki çocuklarının çalışma saatleri içinde bakımları ve eğitimlerine yardımcı olmak üzere,kreş,yuva vb.birimler kurmak ve bu konude ilgili kuruluşlarla işbirliği yaparak hizmetin en iyi şekilde görülmesini sağlamak.

Spor Hizmetleri

Dairede spor hizmetleri olarak öğrencilerin ve çalışanların beden sağlığını korumak geliştirmek,onlara disiplinle çalışma alışkanlığı kazandırmak,spora ilgi duymalarını sağlamak,enerjilerini bu olumlu yöne yöneltmek,boş zamanlarını değerlendirmek için ilgi duydukları spor dalında çalışmalarını sağlamak üzere aşağıdaki hizmetler yürütülür:

1-Grup çalışmaları ve karşılaşmalar düzenlemek,spor birlikleri kurmak,

2-Bu amaçla kurulmuş bulunan yurt dışı ve yurt içi kuruluşlarla işbirliği yaparak,bu alandaki çalışmaları yaygınlaştırmak,üniversiteyi temsilen öğrencilerin yarışma ve karşılaşmalara katılmalarını sağlamak,

3-Üniversitelerin tüm spor tesis ve malzemelerinin tek elden kullanılmasını,elemanlarının planlı bir şekilde çalışmalarını ve bir merkezden yönetilmelerini sağlamak,

  Dairenin yukarıda belirtilen sağlık,psikolojik danışma ve rehberlik,sosyal,kültürel ve spor hizmetlerini yürütmek üzere yeterli sayıda uzman ve pratisyen hekim,diş hekimi,eczacı,psikiyatrist,klinik psikolog,danışman psikolog,sosyal hizmet uzmanı,çocuk gelişim uzmanı,diyetisyen,hemşire,laborant,uzman,memur ve diğer hizmetliler görevlendirilir.

 

 

Dairede kültür hizmetleri olarak öğrencilerin ilgi alanlarına göre boş zamanlarını değerlendirmek,yeni ilgi alanları ile birlikte dinlenme ve eğlenme alışkanlığı kazanmalarını sağlamak,güzel sanatlarla ilgili faaliyetleri izlemelerini,isterlerse katılımlarını da temin etmek amacıyla aşağıda gösterilen hizmetler yürütülür.

1-Resim ve fotoğraf sergileri açmak,tiyatro,konser,konferans vb. sanat ve kültür alanlarında faaiyetler düzenlemek ve bu maksatla bu çeşit faaliyetlerde bulunan kuruluşlarla işbirliği yaparak,öğrencilerin daha geniş ölçüde sanat ve kültür faaliyetlerinden yararlanmalarını sağlamak,

2-Öğrencilerin boş zamanlarında ilgi ve yeteneklerine göre sanat ve kültür çalışmaları yapmaları için,resim,fotoğraf,el sanatları,halk dansları,klasik dans,müzik vb faaliyet alanlarında kurslar,çalışma grupları,korolar oluşturmak,bu grup ve koroların,üniversite içinde ve dışında konser,gösteri,sergi ve karşılaşma gibi faaliyetlerde bulunmalarını veya karşılaşmalara katılımlarını sağlamak.

Dairede öğrencilerin beden ve ruh sağlığı hizmetlerini yürütmek üzere aşağıdaki hizmetler yapılır:

1-Üniversitenin bütün öğrencileri ile çalışanları,emeklileri ve çalışanların bakmakla yükümlü olduğu bireyleri için sağlık fişi düzenlemek.

2-Üniversitedeki bütün öğrencileri imkanlar ölçüsünde heryıl bir defa zorunlu olarak sağlık kontrolünden geçirmek ve tespit edilen bulguları sağlık fişine işlemek.

3-Öğrencilere,gereltiği zamanlarda koruyucu aşılar uygulamak.

4-Öğrencilerle,üniversitede görevli diğer personel için,sağlıklarını korumak,bu konuda bilgilerini arttırmak ve eğitmek amacıyla konferanslar düzenlemek,ilgili filmleri göstermek ve gerekirse broşür dağıtmak,

5-Öğrencilerle diğer personelin muayeneleri ile ayakta tedavilerini yapmak,

6-Yatırılarak inceleme tedavisi gereken hastaların,ilgili sağlık kuruluşuna gönderme işlemleri ile her türlü laboratuvar tahlilleri ve radyolojik incelemelerini yapmak veya yaptırmak.

7-Öğrencilerin,bütçe imkanları ölçüsünde görevli hekimlerce saptanacak ilaç,gözlük,ortopedik cihaz vb. ihtiyaçlarını sağlamak.

8-Tedavi masrafları T.C Emekli Sandığı ve Sosyal Sigortalar Kurumu tarafından karşılanan öğrencilerin,bu giderleri ile gözlük ve ortopedik araç masraflarının söz konusu kurumlar tarafından daireye ödenmesini sağlamak,

  Üniversitede çalışanların sağlık konuısunda daireye başvuruları için gerekli sevk belgeleri ve sağlık karneleri bağlı oldukları kuruluşlarca düzenlenir.

  Acil  vakalar dışında,dairenin çalışma saatleri içinde,dairenin hizmet verdiği kesimden hiç kimsenin muayene ve tedavisi daire hekimlerinin havalesi olmadan üniversite hastanelerinde veya diğer resmi sağlık kuruluşlarında yaptırılamaz.

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetleri

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetleri olarak öğrencilerin karşılaştıkları duygusal,sosyal,eğitime ve iş seçimine ilişkin sorunların çözümünde onlara danışmanlık ve rehberlik yapar ve amacını gerçekleştirmek için aşağıdaki hizmetleri yürütür.

1-Yeni giren öğrencilere,üniversite,kurallar ve yakın çevre hakkında tanıtıcı ve aydınlatıcı bilgiler vermek,öğrencinin çevreye ve üniversiteye alışmasını sağlamak.

2-Öğrencilerin sorunlarını saptamak ve çözümü için ilgili kurumlarla işbirliği yapmak.

3-Buldukları bölümü değiştirmek isteyen öğrencilerin kendi ilgi ve yeteneklerini tanımasına ve uygun seçimler yapmasına yardımcı olmak.

4-Öğrencilere ileride sahip olacakları mesleğe ilişkin bilgiler vermek ve onları çevredeki iş imkanlarından haberdar etmek.Özel kamu kuruluşları ile işbirliği yaparak,mezunlara iş bulmaya yardımcı olmak ve işe yerleştirilen mezunları imkanları ölçüsünde izlemek.

5-Duygusal sorunları olan öğrencilere,istek ve ihtiyaçlarına göre bireysel veya grupla psikolojik danışma yapmak.Bireyin önemli kararlar almasına,kendisini daha iyi tanımasına,çevresindeki insanlarla daha etkili ilişkiler kurmasına yardımcı olmak.

6-Öğrencilerle ilgili olarak havale edilen vakalarda yetkililerce ön görüşme yapılmasını ve gerektiğinde onlara psikolojik testler uygulanmasını sağlamak.Yapılan değerlendirme sonucuna göre öğrenciyi ilgili hizmet birimine göndermek.

Öğrenci Kulüpleri kurulurken başvuru formları kullanılacaktır.
Başvuru formlarına ulaşmak için  tıklayınız.

 

 
Bilgi Edinme |  Mevlana |  Farabi  |  Erasmus |  Bologna Süreci |  Engelli Öğrenci Birimi |  Yenisey Konukevi |  Hayata Dair |  Aday Öğrencilerimiz |  ARÜ Kampüs Haber
İİBF Dergisi |  İBEF Dergisi  |  Telefon Rehberi Hizmeti   |  Elektronik Belge Doğrulama Sistemi   |   P & M Project  |  Serka DFD Projesi  |  RE-SAVE Project  
.
Adres: Ardahan Üniversitesi Yenisey Kampüsü, Çamlıçatak Mevkii, Ardahan 75000 Telefon: +90 478 211 75 75 (Santral)  Faks: +90 478 211 75 09