Hakkımızda

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ardahan Üniversitesi Ardahan Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezinin teşkilat, yönetim, çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Ardahan Üniversitesi bünyesinde kurulan Ardahan Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, bu organların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3  – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının   (d)   bendinin   (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Üniversite: Ardahan Üniversitesini,

b) Rektör: Ardahan Üniversitesi Rektörünü,

c) Merkez: Ardahan Üniversitesini Ardahan Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezini (ARESAM),

ç) Müdür: Ardahan Üniversitesini Ardahan Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi Müdürünü,

d) Yönetim Kurulu: Ardahan Üniversitesini Ardahan Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezinin Yönetim Kurulunu,

e) Danışma Kurulu: Ardahan Üniversitesini Ardahan Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezinin Danışma Kurulunu ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı, Hedefi ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 - Ardahan Ekonomik ve Sosyal Uygulama ve Araştırma Merkezinin kuruluş amacı, başta Ardahan ili olmak üzere, ulusal ve uluslararası konularda siyasi, ekonomik, kültürel, sosyal, hukuki nitelikli bilimsel araştırma ve çalışmalar yapmak, yurt içi ve yurt dışındaki ilgili kurum ve kuruluşlarla birlikte ortak projeler yürüterek bilgi birikiminin oluşturulması ve paylaşılmasını sağlamaktır.

 

Merkezin faaliyetler alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Yöresel, ulusal ve uluslararası organizasyonlarla işbirliği yaparak projeler gerçekleştirmek, ortak çalışmalar ve yayınlar yapmak.

b) Üniversitenin akademik birimleri ile projeler geliştirmek ve yapılacak çalışmaları özendirmek.

c) Yurt içi ve yurt dışı kaynaklardan elde edilen bilgilerin analiz ve değerlendirmesini yapmak, üretilen bilgileri ulusal ve uluslararası bilimsel toplantı ve yayınlarla ilgililere ve kamuoyuna aktarmak.

d) İstekte bulunan resmi veya özel sektör kurum ve kuruluşlarına danışmanlık hizmeti vermek.

e) Ulusal ve uluslararası nitelikte seminer, konferans, açık oturum, panel ve benzeri etkinlikler düzenlemek, süreli ve süresiz yayınlar yapmak.

f) Üniversitenin eğitim ve staj faaliyetlerine katkıda bulunmak, sertifika programları düzenlemek.

g) Oluşturulacak birimler vasıtasıyla araştırma, proje ve etüt çalışmaları yapmak.

h) Rektörlüğün belirleyeceği konularda çalışmalar yapmak.

ı) Merkezin internet sitesi üzerinden yapılan ekonomik ve sosyal araştırmaları kamuoyu ile paylaşmak ve yöre ile ilgili her türlü belge niteliği taşıyan materyali arşivlemek; böylece bir bilgi bankası oluşturmak.

 

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Organları ve Görevleri

Merkezin organları

MADDE 7 — (1) Merkezin organları şunlardır:

a)  Müdür,

b)  Yönetim Kurulu,

c)  Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 — (1) Merkezin Müdürü, öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdür, Merkezin tüm faaliyetlerinden Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

(2) Müdürün geçici olarak görevinden ayrılması halinde yerine müdür yardımcıları,  onlar da bulunmadığı zamanlarda ise Yönetim Kurulu üyelerinin en kıdemli olanından başlamak üzere birisi vekâlet eder.

(3) Altı aydan uzun süreli Üniversite dışı görevlendirilmelerinde Müdürün yerine yenisi görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 — (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek, yönetim ve danışma kurullarına başkanlık etmek.

b) Merkezin idari işlerini ve ilişkilerini yürütmek.

c) Araştırma ve proje çalışma ekipleri kurmak, yurt içi ve yurt dışı araştırma merkezleri ile işbirliği yaparak amaca uygun projelerle ilgili karşılıklı bilgi alışverişinde bulunmak.

ç) Merkezin ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte Rektörlüğe bildirmek.

d) Merkez bünyesinde oluşturulan birimlerin etkinliklerini, kuruluş ve gelişme amaçlarına uygun olarak planlamak, yürütmek, denetlemek ve her düzeyde personeli üzerinde genel gözetim ve denetim görevi yapmak.

e) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını Yönetim Kurulunun görüşünü alarak her yılın aralık ayında hazırlamak ve Rektörün onayına sunmak.

Müdür yardımcıları

MADDE 10 — (1) Müdürünün önerisi üzerine, Üniversitenin ilgili bölümlerinde görevli öğretim elemanları arasından en çok iki kişi, Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdür yardımcıları, faaliyetlerinin yürütülmesinde Müdüre yardımcı olmakla görevlidir. Müdürün katılmadığı toplantılara müdür yardımcısı başkanlık eder. Müdürün görev süresinin dolması veya herhangi bir sebeple görevinden ayrılması halinde müdür yardımcılarının da görevi sona erer.

Yönetim Kurulu

MADDE 11 — (1) Merkezin Yönetim Kurulu;

a)  Müdür,

b)  Müdür yardımcıları,

c) Konu ile ilgili öğretim elemanları arasından Rektör tarafından görevlendirilen dört üyeden oluşur.

(2) Üyeler, Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilirler. Süresi dolmadan boşalan bir üyelik için veya Üniversite dışında altı aydan uzun süreli görevlendirilenlerin yerine kalan süre için yeni görevlendirme yapılır.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine en az üç ayda bir kez toplanır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 12 — (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin yıllık çalışma programını hazırlamak ve yürütmek.

b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak, incelemek ve onaylamak.

c) Araştırma ve uygulama projeleri, kurs ve benzeri eğitim önerilerini bilimsel çalışma kurullarının da katkıları ile değerlendirmek, görevlendirilecek kişi, kuruluş ve Üniversite birimlerini belirlemek.

ç) Üniversite dışı ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği esaslarını belirlemek, protokol taslaklarını hazırlamak ve Rektörlüğe sunmak.

d) Merkez bünyesinde kurulacak bilimsel çalışma gruplarında görevlendirilecek öğretim elemanlarının seçimini yapmak ve görevlendirilmeleri için Rektörün onayına sunmak.

e) Merkezde görevlendirilecek idari ve teknik personelin seçimini yaparak Rektörün onayına sunmak.

f) Danışma Kurulu üyelerini seçmek.

Danışma Kurulu

MADDE 13  —  (1)  Danışma Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ve Yönetim Kurulunun diğer üyeleri ile Yönetim Kurulu tarafından, Merkezin faaliyetleriyle ilgili alanlarda bilgi ve deneyime sahip Üniversite öğretim elemanları ve istekleri halinde kamu ve özel kuruluşlardaki kişiler arasından önerilen ve Rektör tarafından görevlendirilen dört kişi olmak üzere toplam onbir kişiden oluşur. Merkezin ulusal ve uluslararası bağlantılarını kolaylaştırmak ve işbirliğini sağlamakla görevli Danışma Kurulu, iki ayda bir Müdürün çağrısı üzerine Müdürün başkanlığında toplanır. Toplantılarda salt çoğunluk koşulu aranmaz.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 14 — (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmalarına görüş ve önerileriyle katkıda bulunmak.

b) Merkezin genel faaliyetlerinin yönetimiyle ilgili konularda uyarı ve öneri geliştirmek, destek sağlamak, amaçlarına uygunluğu konusunda danışmanlık ve değerlendirme yapmak.

DUYURULAR
TÜBİTAK Bireysel Genç Girişim

7.8.20153
6. Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyum ve Sergisi (Uluslararası)

10.8.20154
TÜBİTAK Bireysel Genç Girişim Programı Hakkında

4.8.20155
6. Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyum ve Sergisi (Uluslararası) 6. Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyum ve Sergisi (Uluslararası) dfsdfsdf sd se sd gs

14.8.20156
Merkezi Yerleştirme Puanı İle Yatay Geçiş

29.8.20157
TÜBİTAK Bireysel Genç Girişim Programı Hakkında

7.9.201513
6. Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyum ve Sergisi (Uluslararası)

26.8.201514
Merkezi Yerleştirme Puanı İle Yatay Geçiş

16.8.201515
TÜBİTAK Bireysel Genç Girişim Programı Hakkında

7.8.201516
6. Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyum ve Sergisi (Uluslararası)

10.8.201517
TÜBİTAK Bireysel Genç Girişim Programı Hakkında

4.8.201518
6. Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyum ve Sergisi (Uluslararası) 6. Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyum ve Sergisi (Uluslararası) dfsdfsdf sd se sd gs

14.8.201519
Merkezi Yerleştirme Puanı İle Yatay Geçiş

29.8.201520
TÜBİTAK Bireysel Genç Girişim Programı Hakkında

7.9.201521
6. Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyum ve Sergisi (Uluslararası)

26.8.201522
Merkezi Yerleştirme Puanı İle Yatay Geçiş

16.8.201523
Merkezi Yerleştirme Puanı İle Yatay Geçiş

27.9.201524
Ardahan Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu Kayıt Tarihleri Güncellendi (29.07.2015)

5.9.201525
TÜBİTAK Bireysel Genç Girişim Programı Hakkında

7.8.201526
6. Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyum ve Sergisi (Uluslararası)

10.8.201527
TÜBİTAK Bireysel Genç Girişim Programı Hakkında

4.8.201528
6. Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyum ve Sergisi (Uluslararası) 6. Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyum ve Sergisi (Uluslararası) dfsdfsdf sd se sd gs

14.8.201529
Merkezi Yerleştirme Puanı İle Yatay Geçiş

29.8.201530
TÜBİTAK Bireysel Genç Girişim Programı Hakkında

7.9.201531
6. Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyum ve Sergisi (Uluslararası)

26.8.201532
Merkezi Yerleştirme Puanı İle Yatay Geçiş

16.8.201533
Merkezi Yerleştirme Puanı İle Yatay Geçiş

27.9.201534
Ardahan Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu Kayıt Tarihleri Güncellendi (29.07.2015)

5.9.201535
TÜBİTAK Bireysel Genç Girişim Programı Hakkında

7.8.201536
6. Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyum ve Sergisi (Uluslararası)

10.8.201537
TÜBİTAK Bireysel Genç Girişim Programı Hakkında

4.8.201538
6. Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyum ve Sergisi (Uluslararası) 6. Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyum ve Sergisi (Uluslararası) dfsdfsdf sd se sd gs

14.8.201539
Merkezi Yerleştirme Puanı İle Yatay Geçiş

29.8.201540
TÜBİTAK Bireysel Genç Girişim Programı Hakkında

7.9.201541
6. Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyum ve Sergisi (Uluslararası)

26.8.201542
Merkezi Yerleştirme Puanı İle Yatay Geçiş

16.8.201543
Merkezi Yerleştirme Puanı İle Yatay Geçiş

27.9.201544
Ardahan Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu Kayıt Tarihleri Güncellendi (29.07.2015)

5.9.201545
TÜBİTAK Bireysel Genç Girişim Programı Hakkında

7.8.201546
6. Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyum ve Sergisi (Uluslararası)

10.8.201547
TÜBİTAK Bireysel Genç Girişim Programı Hakkında

4.8.201548
TÜBİTAK Bireysel Genç Girişim Programı Hakkında

7.8.201572
6. Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyum ve Sergisi (Uluslararası)

10.8.201573
TÜBİTAK Bireysel Genç Girişim Programı Hakkında

4.8.201574
6. Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyum ve Sergisi (Uluslararası) 6. Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyum ve Sergisi (Uluslararası) dfsdfsdf sd se sd gs

14.8.201575
Merkezi Yerleştirme Puanı İle Yatay Geçiş

29.8.201576
TÜBİTAK Bireysel Genç Girişim Programı Hakkında

7.9.201577
6. Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyum ve Sergisi (Uluslararası)

26.8.201578
Merkezi Yerleştirme Puanı İle Yatay Geçiş

16.8.201579
Merkezi Yerleştirme Puanı İle Yatay Geçiş

27.9.201580
Ardahan Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu Kayıt Tarihleri Güncellendi (29.07.2015)

5.9.201581
TÜBİTAK Bireysel Genç Girişim Programı Hakkında

7.8.201582
6. Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyum ve Sergisi (Uluslararası)

10.8.201583
TÜBİTAK Bireysel Genç Girişim Programı Hakkında

4.8.201584
6. Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyum ve Sergisi (Uluslararası) 6. Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyum ve Sergisi (Uluslararası) dfsdfsdf sd se sd gs

14.8.201585
Merkezi Yerleştirme Puanı İle Yatay Geçiş

29.8.201586
TÜBİTAK Bireysel Genç Girişim Programı Hakkında

7.9.201587
6. Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyum ve Sergisi (Uluslararası)

26.8.201588
Merkezi Yerleştirme Puanı İle Yatay Geçiş

16.8.201589
Merkezi Yerleştirme Puanı İle Yatay Geçiş

27.9.201590
Ardahan Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu Kayıt Tarihleri Güncellendi (29.07.2015)

5.9.201591
TÜBİTAK Bireysel Genç Girişim Programı Hakkında

7.8.201592
6. Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyum ve Sergisi (Uluslararası)

10.8.201593
TÜBİTAK Bireysel Genç Girişim Programı Hakkında

4.8.201594
6. Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyum ve Sergisi (Uluslararası) 6. Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyum ve Sergisi (Uluslararası) dfsdfsdf sd se sd gs

14.8.201595
Merkezi Yerleştirme Puanı İle Yatay Geçiş

29.8.201596
TÜBİTAK Bireysel Genç Girişim Programı Hakkında

7.9.201597
6. Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyum ve Sergisi (Uluslararası)

26.8.201598
Merkezi Yerleştirme Puanı İle Yatay Geçiş

16.8.201599
Merkezi Yerleştirme Puanı İle Yatay Geçiş

27.9.2015100
Ardahan Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu Kayıt Tarihleri Güncellendi (29.07.2015)

5.9.2015101
TÜBİTAK Bireysel Genç Girişim Programı Hakkında

7.8.2015102
6. Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyum ve Sergisi (Uluslararası)

10.8.2015103
TÜBİTAK Bireysel Genç Girişim Programı Hakkında

4.8.2015104
6. Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyum ve Sergisi (Uluslararası) 6. Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyum ve Sergisi (Uluslararası) dfsdfsdf sd se sd gs

14.8.2015105
Merkezi Yerleştirme Puanı İle Yatay Geçiş

29.8.2015106
TÜBİTAK Bireysel Genç Girişim Programı Hakkında

7.9.2015107
6. Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyum ve Sergisi (Uluslararası)

26.8.2015108
Merkezi Yerleştirme Puanı İle Yatay Geçiş

16.8.2015109
Merkezi Yerleştirme Puanı İle Yatay Geçiş

27.9.2015110
Ardahan Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu Kayıt Tarihleri Güncellendi (29.07.2015)

5.9.2015111
TÜBİTAK Bireysel Genç Girişim Programı Hakkında

7.8.2015112
6. Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyum ve Sergisi (Uluslararası)

10.8.2015113
TÜBİTAK Bireysel Genç Girişim Programı Hakkında

4.8.2015114
6. Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyum ve Sergisi (Uluslararası) 6. Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyum ve Sergisi (Uluslararası) dfsdfsdf sd se sd gs

14.8.2015115
Merkezi Yerleştirme Puanı İle Yatay Geçiş

29.8.2015116
TÜBİTAK Bireysel Genç Girişim Programı Hakkında

7.9.2015117
6. Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyum ve Sergisi (Uluslararası)

26.8.2015118
Merkezi Yerleştirme Puanı İle Yatay Geçiş

16.8.2015119
Merkezi Yerleştirme Puanı İle Yatay Geçiş

27.9.2015120
Ardahan Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu Kayıt Tarihleri Güncellendi (29.07.2015)

5.9.2015121
TÜBİTAK Bireysel Genç Girişim Programı Hakkında

7.8.2015122
6. Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyum ve Sergisi (Uluslararası)

10.8.2015123
TÜBİTAK Bireysel Genç Girişim Programı Hakkında

4.8.2015124
6. Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyum ve Sergisi (Uluslararası) 6. Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyum ve Sergisi (Uluslararası) dfsdfsdf sd se sd gs

14.8.2015125
Merkezi Yerleştirme Puanı İle Yatay Geçiş

29.8.2015126
TÜBİTAK Bireysel Genç Girişim Programı Hakkında

7.9.2015127
6. Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyum ve Sergisi (Uluslararası)

26.8.2015128
Merkezi Yerleştirme Puanı İle Yatay Geçiş

16.8.2015129
Merkezi Yerleştirme Puanı İle Yatay Geçiş

27.9.2015130
Ardahan Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu Kayıt Tarihleri Güncellendi (29.07.2015)

5.9.2015131
Merkezi Yerleştirme Puanı İle Yatay Geçiş

29.8.2015132
TÜBİTAK Bireysel Genç Girişim Programı Hakkında

7.9.2015133
6. Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyum ve Sergisi (Uluslararası)

26.8.2015134
Merkezi Yerleştirme Puanı İle Yatay Geçiş

16.8.2015135
Merkezi Yerleştirme Puanı İle Yatay Geçiş

27.9.2015136
Ardahan Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu Kayıt Tarihleri Güncellendi (29.07.2015)

5.9.2015137
TÜBİTAK Bireysel Genç Girişim Programı Hakkında

7.8.2015138
6. Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyum ve Sergisi (Uluslararası)

10.8.2015139
TÜBİTAK Bireysel Genç Girişim Programı Hakkında

4.8.2015140
6. Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyum ve Sergisi (Uluslararası) 6. Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyum ve Sergisi (Uluslararası) dfsdfsdf sd se sd gs

14.8.2015141
Merkezi Yerleştirme Puanı İle Yatay Geçiş

29.8.2015142
TÜBİTAK Bireysel Genç Girişim Programı Hakkında

7.9.2015143
6. Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyum ve Sergisi (Uluslararası)

26.8.2015144
Merkezi Yerleştirme Puanı İle Yatay Geçiş

16.8.2015145
Merkezi Yerleştirme Puanı İle Yatay Geçiş

27.9.2015146
Ardahan Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu Kayıt Tarihleri Güncellendi (29.07.2015)

5.9.2015147
TÜBİTAK Bireysel Genç Girişim Programı Hakkında

7.8.2015148
6. Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyum ve Sergisi (Uluslararası)

10.8.2015149
TÜBİTAK Bireysel Genç Girişim Programı Hakkında

4.8.2015150
6. Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyum ve Sergisi (Uluslararası) 6. Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyum ve Sergisi (Uluslararası) dfsdfsdf sd se sd gs

14.8.2015151
Merkezi Yerleştirme Puanı İle Yatay Geçiş

29.8.2015152
TÜBİTAK Bireysel Genç Girişim Programı Hakkında

7.9.2015153
6. Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyum ve Sergisi (Uluslararası)

26.8.2015154
Merkezi Yerleştirme Puanı İle Yatay Geçiş

16.8.2015155
Merkezi Yerleştirme Puanı İle Yatay Geçiş

27.9.2015156
Ardahan Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu Kayıt Tarihleri Güncellendi (29.07.2015)

5.9.2015157
TÜBİTAK Bireysel Genç Girişim Programı Hakkında

7.8.2015158
6. Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyum ve Sergisi (Uluslararası)

10.8.2015159
TÜBİTAK Bireysel Genç Girişim Programı Hakkında

4.8.2015160
6. Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyum ve Sergisi (Uluslararası) 6. Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyum ve Sergisi (Uluslararası) dfsdfsdf sd se sd gs

14.8.2015161
Merkezi Yerleştirme Puanı İle Yatay Geçiş

29.8.2015162
TÜBİTAK Bireysel Genç Girişim Programı Hakkında

7.9.2015163
6. Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyum ve Sergisi (Uluslararası)

26.8.2015164
Merkezi Yerleştirme Puanı İle Yatay Geçiş

16.8.2015165
Merkezi Yerleştirme Puanı İle Yatay Geçiş

27.9.2015166
Ardahan Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu Kayıt Tarihleri Güncellendi (29.07.2015)

5.9.2015167
TÜBİTAK Bireysel Genç Girişim Programı Hakkında

7.8.2015168
6. Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyum ve Sergisi (Uluslararası)

10.8.2015169
TÜBİTAK Bireysel Genç Girişim Programı Hakkında

4.8.2015170
6. Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyum ve Sergisi (Uluslararası) 6. Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyum ve Sergisi (Uluslararası) dfsdfsdf sd se sd gs

14.8.2015171
Merkezi Yerleştirme Puanı İle Yatay Geçiş

29.8.2015172
TÜBİTAK Bireysel Genç Girişim Programı Hakkında

7.9.2015173
6. Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyum ve Sergisi (Uluslararası)

26.8.2015174
Merkezi Yerleştirme Puanı İle Yatay Geçiş

16.8.2015175
Merkezi Yerleştirme Puanı İle Yatay Geçiş

27.9.2015176
Ardahan Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu Kayıt Tarihleri Güncellendi (29.07.2015)

5.9.2015177
TÜBİTAK Bireysel Genç Girişim Programı Hakkında

7.8.2015178
6. Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyum ve Sergisi (Uluslararası)

10.8.2015179
TÜBİTAK Bireysel Genç Girişim Programı Hakkında

4.8.2015180
6. Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyum ve Sergisi (Uluslararası) 6. Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyum ve Sergisi (Uluslararası) dfsdfsdf sd se sd gs

14.8.2015181
Merkezi Yerleştirme Puanı İle Yatay Geçiş

29.8.2015182
TÜBİTAK Bireysel Genç Girişim Programı Hakkında

7.9.2015183
6. Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyum ve Sergisi (Uluslararası)

26.8.2015184
Merkezi Yerleştirme Puanı İle Yatay Geçiş

16.8.2015185
Merkezi Yerleştirme Puanı İle Yatay Geçiş

27.9.2015186
Ardahan Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu Kayıt Tarihleri Güncellendi (29.07.2015)

5.9.2015187
TÜBİTAK Bireysel Genç Girişim Programı Hakkında

7.8.2015188
6. Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyum ve Sergisi (Uluslararası)

10.8.2015189
TÜBİTAK Bireysel Genç Girişim Programı Hakkında

4.8.2015190
6. Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyum ve Sergisi (Uluslararası) 6. Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyum ve Sergisi (Uluslararası) dfsdfsdf sd se sd gs

14.8.2015191
Merkezi Yerleştirme Puanı İle Yatay Geçiş

29.8.2015192
TÜBİTAK Bireysel Genç Girişim Programı Hakkında

7.9.2015193
6. Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyum ve Sergisi (Uluslararası)

26.8.2015194
Merkezi Yerleştirme Puanı İle Yatay Geçiş

16.8.2015195
Merkezi Yerleştirme Puanı İle Yatay Geçiş

27.9.2015196
Ardahan Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu Kayıt Tarihleri Güncellendi (29.07.2015)

5.9.2015197
Merkezi Yerleştirme Puanı İle Yatay Geçiş

29.8.2015198
TÜBİTAK Bireysel Genç Girişim Programı Hakkında

7.9.2015199
6. Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyum ve Sergisi (Uluslararası)

26.8.2015200
Merkezi Yerleştirme Puanı İle Yatay Geçiş

16.8.2015201
Merkezi Yerleştirme Puanı İle Yatay Geçiş

27.9.2015202
Ardahan Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu Kayıt Tarihleri Güncellendi (29.07.2015)

5.9.2015203
Merkezi Yerleştirme Puanı İle Yatay Geçiş

27.9.2015204
Ardahan Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu Kayıt Tarihleri Güncellendi (29.07.2015)

5.9.2015205
TÜBİTAK Bireysel Genç Girişim

7.8.2015206
6. Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyum ve Sergisi (Uluslararası)

10.8.2015207
TÜBİTAK Bireysel Genç Girişim Programı Hakkında

4.8.2015208
6. Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyum ve Sergisi (Uluslararası) 6. Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyum ve Sergisi (Uluslararası) dfsdfsdf sd se sd gs

14.8.2015209
Merkezi Yerleştirme Puanı İle Yatay Geçiş

29.8.2015210
TÜBİTAK Bireysel Genç Girişim Programı Hakkında

7.9.2015211
6. Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyum ve Sergisi (Uluslararası)

26.8.2015212
Merkezi Yerleştirme Puanı İle Yatay Geçiş

16.8.2015213
TÜBİTAK Bireysel Genç Girişim Programı Hakkında

7.8.2015214
6. Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyum ve Sergisi (Uluslararası)

10.8.2015215
TÜBİTAK Bireysel Genç Girişim Programı Hakkında

4.8.2015216
6. Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyum ve Sergisi (Uluslararası) 6. Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyum ve Sergisi (Uluslararası) dfsdfsdf sd se sd gs

14.8.2015217
Merkezi Yerleştirme Puanı İle Yatay Geçiş

29.8.2015218
TÜBİTAK Bireysel Genç Girişim Programı Hakkında

7.9.2015219
6. Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyum ve Sergisi (Uluslararası)

26.8.2015220
Merkezi Yerleştirme Puanı İle Yatay Geçiş

16.8.2015221
Merkezi Yerleştirme Puanı İle Yatay Geçiş

27.9.2015222
Ardahan Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu Kayıt Tarihleri Güncellendi (29.07.2015)

5.9.2015223
TÜBİTAK Bireysel Genç Girişim Programı Hakkında

7.8.2015224
6. Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyum ve Sergisi (Uluslararası)

10.8.2015225
TÜBİTAK Bireysel Genç Girişim Programı Hakkında

4.8.2015226
6. Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyum ve Sergisi (Uluslararası) 6. Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyum ve Sergisi (Uluslararası) dfsdfsdf sd se sd gs

14.8.2015227
Merkezi Yerleştirme Puanı İle Yatay Geçiş

29.8.2015228
TÜBİTAK Bireysel Genç Girişim Programı Hakkında

7.9.2015229
6. Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyum ve Sergisi (Uluslararası)

26.8.2015230
Merkezi Yerleştirme Puanı İle Yatay Geçiş

16.8.2015231
Merkezi Yerleştirme Puanı İle Yatay Geçiş

27.9.2015232
Ardahan Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu Kayıt Tarihleri Güncellendi (29.07.2015)

5.9.2015233
TÜBİTAK Bireysel Genç Girişim Programı Hakkında

7.8.2015234
6. Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyum ve Sergisi (Uluslararası)

10.8.2015235
TÜBİTAK Bireysel Genç Girişim Programı Hakkında

4.8.2015236
6. Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyum ve Sergisi (Uluslararası) 6. Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyum ve Sergisi (Uluslararası) dfsdfsdf sd se sd gs

14.8.2015237
Merkezi Yerleştirme Puanı İle Yatay Geçiş

29.8.2015238
TÜBİTAK Bireysel Genç Girişim Programı Hakkında

7.9.2015239
6. Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyum ve Sergisi (Uluslararası)

26.8.2015240
Merkezi Yerleştirme Puanı İle Yatay Geçiş

16.8.2015241
Merkezi Yerleştirme Puanı İle Yatay Geçiş

27.9.2015242
Ardahan Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu Kayıt Tarihleri Güncellendi (29.07.2015)

5.9.2015243
TÜBİTAK Bireysel Genç Girişim Programı Hakkında

7.8.2015244
6. Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyum ve Sergisi (Uluslararası)

10.8.2015245
TÜBİTAK Bireysel Genç Girişim Programı Hakkında

4.8.2015246
6. Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyum ve Sergisi (Uluslararası) 6. Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyum ve Sergisi (Uluslararası) dfsdfsdf sd se sd gs

14.8.2015247
Merkezi Yerleştirme Puanı İle Yatay Geçiş

29.8.2015248
TÜBİTAK Bireysel Genç Girişim Programı Hakkında

7.9.2015249
6. Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyum ve Sergisi (Uluslararası)

26.8.2015250
Merkezi Yerleştirme Puanı İle Yatay Geçiş

16.8.2015251
Merkezi Yerleştirme Puanı İle Yatay Geçiş

27.9.2015252
Ardahan Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu Kayıt Tarihleri Güncellendi (29.07.2015)

5.9.2015253
TÜBİTAK Bireysel Genç Girişim Programı Hakkında

7.8.2015254
6. Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyum ve Sergisi (Uluslararası)

10.8.2015255
TÜBİTAK Bireysel Genç Girişim Programı Hakkında

4.8.2015256
6. Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyum ve Sergisi (Uluslararası) 6. Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyum ve Sergisi (Uluslararası) dfsdfsdf sd se sd gs

14.8.2015257
Merkezi Yerleştirme Puanı İle Yatay Geçiş

29.8.2015258
TÜBİTAK Bireysel Genç Girişim Programı Hakkında

7.9.2015259
6. Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyum ve Sergisi (Uluslararası)

26.8.2015260
Merkezi Yerleştirme Puanı İle Yatay Geçiş

16.8.2015261
Merkezi Yerleştirme Puanı İle Yatay Geçiş

27.9.2015262
Ardahan Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu Kayıt Tarihleri Güncellendi (29.07.2015)

5.9.2015263
Merkezi Yerleştirme Puanı İle Yatay Geçiş

29.8.2015264
TÜBİTAK Bireysel Genç Girişim Programı Hakkında

7.9.2015265
6. Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyum ve Sergisi (Uluslararası)

26.8.2015266
Merkezi Yerleştirme Puanı İle Yatay Geçiş

16.8.2015267
Merkezi Yerleştirme Puanı İle Yatay Geçiş

27.9.2015268
Ardahan Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu Kayıt Tarihleri Güncellendi (29.07.2015)

5.9.2015269
TÜBİTAK Bireysel Genç Girişim Programı Hakkında

7.8.2015270
6. Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyum ve Sergisi (Uluslararası)

10.8.2015271
TÜBİTAK Bireysel Genç Girişim Programı Hakkında

4.8.2015272
6. Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyum ve Sergisi (Uluslararası) 6. Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyum ve Sergisi (Uluslararası) dfsdfsdf sd se sd gs

14.8.2015273
Merkezi Yerleştirme Puanı İle Yatay Geçiş

29.8.2015274
TÜBİTAK Bireysel Genç Girişim Programı Hakkında

7.9.2015275
6. Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyum ve Sergisi (Uluslararası)

26.8.2015276
Merkezi Yerleştirme Puanı İle Yatay Geçiş

16.8.2015277
Merkezi Yerleştirme Puanı İle Yatay Geçiş

27.9.2015278
Ardahan Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu Kayıt Tarihleri Güncellendi (29.07.2015)

5.9.2015279
TÜBİTAK Bireysel Genç Girişim Programı Hakkında

7.8.2015280
6. Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyum ve Sergisi (Uluslararası)

10.8.2015281
TÜBİTAK Bireysel Genç Girişim Programı Hakkında

4.8.2015282
6. Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyum ve Sergisi (Uluslararası) 6. Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyum ve Sergisi (Uluslararası) dfsdfsdf sd se sd gs

14.8.2015283
Merkezi Yerleştirme Puanı İle Yatay Geçiş

29.8.2015284
TÜBİTAK Bireysel Genç Girişim Programı Hakkında

7.9.2015285
6. Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyum ve Sergisi (Uluslararası)

26.8.2015286
Merkezi Yerleştirme Puanı İle Yatay Geçiş

16.8.2015287
Merkezi Yerleştirme Puanı İle Yatay Geçiş

27.9.2015288
Ardahan Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu Kayıt Tarihleri Güncellendi (29.07.2015)

5.9.2015289
TÜBİTAK Bireysel Genç Girişim Programı Hakkında

7.8.2015290
6. Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyum ve Sergisi (Uluslararası)

10.8.2015291
TÜBİTAK Bireysel Genç Girişim Programı Hakkında

4.8.2015292
6. Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyum ve Sergisi (Uluslararası) 6. Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyum ve Sergisi (Uluslararası) dfsdfsdf sd se sd gs

14.8.2015293
Merkezi Yerleştirme Puanı İle Yatay Geçiş

29.8.2015294
TÜBİTAK Bireysel Genç Girişim Programı Hakkında

7.9.2015295
6. Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyum ve Sergisi (Uluslararası)

26.8.2015296
Merkezi Yerleştirme Puanı İle Yatay Geçiş

16.8.2015297
Merkezi Yerleştirme Puanı İle Yatay Geçiş

27.9.2015298
Ardahan Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu Kayıt Tarihleri Güncellendi (29.07.2015)

5.9.2015299
TÜBİTAK Bireysel Genç Girişim Programı Hakkında

7.8.2015300
6. Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyum ve Sergisi (Uluslararası)

10.8.2015301
TÜBİTAK Bireysel Genç Girişim Programı Hakkında

4.8.2015302
6. Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyum ve Sergisi (Uluslararası) 6. Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyum ve Sergisi (Uluslararası) dfsdfsdf sd se sd gs

14.8.2015303
Merkezi Yerleştirme Puanı İle Yatay Geçiş

29.8.2015304
TÜBİTAK Bireysel Genç Girişim Programı Hakkında

7.9.2015305
6. Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyum ve Sergisi (Uluslararası)

26.8.2015306
Merkezi Yerleştirme Puanı İle Yatay Geçiş

16.8.2015307
Merkezi Yerleştirme Puanı İle Yatay Geçiş

27.9.2015308
Ardahan Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu Kayıt Tarihleri Güncellendi (29.07.2015)

5.9.2015309
TÜBİTAK Bireysel Genç Girişim Programı Hakkında

7.8.2015310
6. Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyum ve Sergisi (Uluslararası)

10.8.2015311
TÜBİTAK Bireysel Genç Girişim Programı Hakkında

4.8.2015312
6. Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyum ve Sergisi (Uluslararası) 6. Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyum ve Sergisi (Uluslararası) dfsdfsdf sd se sd gs

14.8.2015313
Merkezi Yerleştirme Puanı İle Yatay Geçiş

29.8.2015314
TÜBİTAK Bireysel Genç Girişim Programı Hakkında

7.9.2015315
6. Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyum ve Sergisi (Uluslararası)

26.8.2015316
Merkezi Yerleştirme Puanı İle Yatay Geçiş

16.8.2015317
Merkezi Yerleştirme Puanı İle Yatay Geçiş

27.9.2015318
Ardahan Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu Kayıt Tarihleri Güncellendi (29.07.2015)

5.9.2015319
TÜBİTAK Bireysel Genç Girişim Programı Hakkında

7.8.2015320
6. Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyum ve Sergisi (Uluslararası)

10.8.2015321
TÜBİTAK Bireysel Genç Girişim Programı Hakkında

4.8.2015322
6. Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyum ve Sergisi (Uluslararası) 6. Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyum ve Sergisi (Uluslararası) dfsdfsdf sd se sd gs

14.8.2015323
Merkezi Yerleştirme Puanı İle Yatay Geçiş

29.8.2015324
TÜBİTAK Bireysel Genç Girişim Programı Hakkında

7.9.2015325
6. Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyum ve Sergisi (Uluslararası)

26.8.2015326
Merkezi Yerleştirme Puanı İle Yatay Geçiş

16.8.2015327
Merkezi Yerleştirme Puanı İle Yatay Geçiş

27.9.2015328
Ardahan Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu Kayıt Tarihleri Güncellendi (29.07.2015)

5.9.2015329
Merkezi Yerleştirme Puanı İle Yatay Geçiş

29.8.2015330
TÜBİTAK Bireysel Genç Girişim Programı Hakkında

7.9.2015331
6. Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyum ve Sergisi (Uluslararası)

26.8.2015332
Merkezi Yerleştirme Puanı İle Yatay Geçiş

16.8.2015333
Merkezi Yerleştirme Puanı İle Yatay Geçiş

27.9.2015334
Ardahan Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu Kayıt Tarihleri Güncellendi (29.07.2015)

5.9.2015335
TÜBİTAK Bireysel Genç Girişim Programı Hakkında

7.8.2015336
6. Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyum ve Sergisi (Uluslararası)

10.8.2015337
TÜBİTAK Bireysel Genç Girişim Programı Hakkında

4.8.2015338
6. Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyum ve Sergisi (Uluslararası) 6. Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyum ve Sergisi (Uluslararası) dfsdfsdf sd se sd gs

14.8.2015339
Merkezi Yerleştirme Puanı İle Yatay Geçiş

29.8.2015340
TÜBİTAK Bireysel Genç Girişim Programı Hakkında

7.9.2015341
6. Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyum ve Sergisi (Uluslararası)

26.8.2015342
Merkezi Yerleştirme Puanı İle Yatay Geçiş

16.8.2015343
Merkezi Yerleştirme Puanı İle Yatay Geçiş

27.9.2015344
Ardahan Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu Kayıt Tarihleri Güncellendi (29.07.2015)

5.9.2015345
TÜBİTAK Bireysel Genç Girişim Programı Hakkında

7.8.2015346
6. Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyum ve Sergisi (Uluslararası)

10.8.2015347
TÜBİTAK Bireysel Genç Girişim Programı Hakkında

4.8.2015348
6. Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyum ve Sergisi (Uluslararası) 6. Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyum ve Sergisi (Uluslararası) dfsdfsdf sd se sd gs

14.8.2015349
Merkezi Yerleştirme Puanı İle Yatay Geçiş

29.8.2015350
TÜBİTAK Bireysel Genç Girişim Programı Hakkında

7.9.2015351
6. Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyum ve Sergisi (Uluslararası)

26.8.2015352
Merkezi Yerleştirme Puanı İle Yatay Geçiş

16.8.2015353
Merkezi Yerleştirme Puanı İle Yatay Geçiş

27.9.2015354
Ardahan Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu Kayıt Tarihleri Güncellendi (29.07.2015)

5.9.2015355
TÜBİTAK Bireysel Genç Girişim Programı Hakkında

7.8.2015356
6. Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyum ve Sergisi (Uluslararası)

10.8.2015357
TÜBİTAK Bireysel Genç Girişim Programı Hakkında

4.8.2015358
6. Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyum ve Sergisi (Uluslararası) 6. Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyum ve Sergisi (Uluslararası) dfsdfsdf sd se sd gs

14.8.2015359
Merkezi Yerleştirme Puanı İle Yatay Geçiş

29.8.2015360
TÜBİTAK Bireysel Genç Girişim Programı Hakkında

7.9.2015361
6. Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyum ve Sergisi (Uluslararası)

26.8.2015362
Merkezi Yerleştirme Puanı İle Yatay Geçiş

16.8.2015363
Merkezi Yerleştirme Puanı İle Yatay Geçiş

27.9.2015364
Ardahan Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu Kayıt Tarihleri Güncellendi (29.07.2015)

5.9.2015365
TÜBİTAK Bireysel Genç Girişim Programı Hakkında

7.8.2015366
6. Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyum ve Sergisi (Uluslararası)

10.8.2015367
TÜBİTAK Bireysel Genç Girişim Programı Hakkında

4.8.2015368
6. Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyum ve Sergisi (Uluslararası) 6. Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyum ve Sergisi (Uluslararası) dfsdfsdf sd se sd gs

14.8.2015369
Merkezi Yerleştirme Puanı İle Yatay Geçiş

29.8.2015370
TÜBİTAK Bireysel Genç Girişim Programı Hakkında

7.9.2015371
6. Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyum ve Sergisi (Uluslararası)

26.8.2015372
Merkezi Yerleştirme Puanı İle Yatay Geçiş

16.8.2015373
Merkezi Yerleştirme Puanı İle Yatay Geçiş

27.9.2015374
Ardahan Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu Kayıt Tarihleri Güncellendi (29.07.2015)

5.9.2015375
TÜBİTAK Bireysel Genç Girişim Programı Hakkında

7.8.2015376
6. Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyum ve Sergisi (Uluslararası)

10.8.2015377
TÜBİTAK Bireysel Genç Girişim Programı Hakkında

4.8.2015378
6. Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyum ve Sergisi (Uluslararası) 6. Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyum ve Sergisi (Uluslararası) dfsdfsdf sd se sd gs

14.8.2015379
Merkezi Yerleştirme Puanı İle Yatay Geçiş

29.8.2015380
TÜBİTAK Bireysel Genç Girişim Programı Hakkında

7.9.2015381
6. Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyum ve Sergisi (Uluslararası)

26.8.2015382
Merkezi Yerleştirme Puanı İle Yatay Geçiş

16.8.2015383
Merkezi Yerleştirme Puanı İle Yatay Geçiş

27.9.2015384
Ardahan Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu Kayıt Tarihleri Güncellendi (29.07.2015)

5.9.2015385
TÜBİTAK Bireysel Genç Girişim Programı Hakkında

7.8.2015386
6. Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyum ve Sergisi (Uluslararası)

10.8.2015387
TÜBİTAK Bireysel Genç Girişim Programı Hakkında

4.8.2015388
6. Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyum ve Sergisi (Uluslararası) 6. Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyum ve Sergisi (Uluslararası) dfsdfsdf sd se sd gs

14.8.2015389
Merkezi Yerleştirme Puanı İle Yatay Geçiş

29.8.2015390
TÜBİTAK Bireysel Genç Girişim Programı Hakkında

7.9.2015391
6. Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyum ve Sergisi (Uluslararası)

26.8.2015392
Merkezi Yerleştirme Puanı İle Yatay Geçiş

16.8.2015393
Merkezi Yerleştirme Puanı İle Yatay Geçiş

27.9.2015394
Ardahan Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu Kayıt Tarihleri Güncellendi (29.07.2015)

5.9.2015395
Merkezi Yerleştirme Puanı İle Yatay Geçiş

29.8.2015396
TÜBİTAK Bireysel Genç Girişim Programı Hakkında

7.9.2015397
6. Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyum ve Sergisi (Uluslararası)

26.8.2015398
Merkezi Yerleştirme Puanı İle Yatay Geçiş

16.8.2015399
Merkezi Yerleştirme Puanı İle Yatay Geçiş

27.9.2015400
Ardahan Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu Kayıt Tarihleri Güncellendi (29.07.2015)

5.9.2015401
Merkezi Yerleştirme Puanı İle Yatay Geçiş

27.9.2015402
Ardahan Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu Kayıt Tarihleri Güncellendi (29.07.2015)

5.9.2015403
TÜBİTAK Bireysel Genç Girişim

7.8.2015404
6. Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyum ve Sergisi (Uluslararası)

10.8.2015405
TÜBİTAK Bireysel Genç Girişim Programı Hakkında

4.8.2015406
6. Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyum ve Sergisi (Uluslararası) 6. Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyum ve Sergisi (Uluslararası) dfsdfsdf sd se sd gs

14.8.2015407
Merkezi Yerleştirme Puanı İle Yatay Geçiş

29.8.2015408
TÜBİTAK Bireysel Genç Girişim Programı Hakkında

7.9.2015409
6. Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyum ve Sergisi (Uluslararası)

26.8.2015410
Merkezi Yerleştirme Puanı İle Yatay Geçiş

16.8.2015411
TÜBİTAK Bireysel Genç Girişim Programı Hakkında

7.8.2015412
6. Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyum ve Sergisi (Uluslararası)

10.8.2015413
TÜBİTAK Bireysel Genç Girişim Programı Hakkında

4.8.2015414
6. Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyum ve Sergisi (Uluslararası) 6. Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyum ve Sergisi (Uluslararası) dfsdfsdf sd se sd gs

14.8.2015415
Merkezi Yerleştirme Puanı İle Yatay Geçiş

29.8.2015416
TÜBİTAK Bireysel Genç Girişim Programı Hakkında

7.9.2015417
6. Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyum ve Sergisi (Uluslararası)

26.8.2015418
Merkezi Yerleştirme Puanı İle Yatay Geçiş

16.8.2015419
Merkezi Yerleştirme Puanı İle Yatay Geçiş

27.9.2015420
Ardahan Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu Kayıt Tarihleri Güncellendi (29.07.2015)

5.9.2015421
TÜBİTAK Bireysel Genç Girişim Programı Hakkında

7.8.2015422
6. Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyum ve Sergisi (Uluslararası)

10.8.2015423
TÜBİTAK Bireysel Genç Girişim Programı Hakkında

4.8.2015424
6. Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyum ve Sergisi (Uluslararası) 6. Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyum ve Sergisi (Uluslararası) dfsdfsdf sd se sd gs

14.8.2015425
Merkezi Yerleştirme Puanı İle Yatay Geçiş

29.8.2015426
TÜBİTAK Bireysel Genç Girişim Programı Hakkında

7.9.2015427
6. Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyum ve Sergisi (Uluslararası)

26.8.2015428
Merkezi Yerleştirme Puanı İle Yatay Geçiş

16.8.2015429
Merkezi Yerleştirme Puanı İle Yatay Geçiş

27.9.2015430
Ardahan Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu Kayıt Tarihleri Güncellendi (29.07.2015)

5.9.2015431
TÜBİTAK Bireysel Genç Girişim Programı Hakkında

7.8.2015432
6. Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyum ve Sergisi (Uluslararası)

10.8.2015433
TÜBİTAK Bireysel Genç Girişim Programı Hakkında

4.8.2015434
6. Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyum ve Sergisi (Uluslararası) 6. Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyum ve Sergisi (Uluslararası) dfsdfsdf sd se sd gs

14.8.2015435
Merkezi Yerleştirme Puanı İle Yatay Geçiş

29.8.2015436
TÜBİTAK Bireysel Genç Girişim Programı Hakkında

7.9.2015437
6. Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyum ve Sergisi (Uluslararası)

26.8.2015438
Merkezi Yerleştirme Puanı İle Yatay Geçiş

16.8.2015439
Merkezi Yerleştirme Puanı İle Yatay Geçiş

27.9.2015440
Ardahan Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu Kayıt Tarihleri Güncellendi (29.07.2015)

5.9.2015441
TÜBİTAK Bireysel Genç Girişim Programı Hakkında

7.8.2015442
6. Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyum ve Sergisi (Uluslararası)

10.8.2015443
TÜBİTAK Bireysel Genç Girişim Programı Hakkında

4.8.2015444
6. Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyum ve Sergisi (Uluslararası) 6. Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyum ve Sergisi (Uluslararası) dfsdfsdf sd se sd gs

14.8.2015445
Merkezi Yerleştirme Puanı İle Yatay Geçiş

29.8.2015446
TÜBİTAK Bireysel Genç Girişim Programı Hakkında

7.9.2015447
6. Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyum ve Sergisi (Uluslararası)

26.8.2015448
Merkezi Yerleştirme Puanı İle Yatay Geçiş

16.8.2015449
Merkezi Yerleştirme Puanı İle Yatay Geçiş

27.9.2015450
Ardahan Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu Kayıt Tarihleri Güncellendi (29.07.2015)

5.9.2015451
TÜBİTAK Bireysel Genç Girişim Programı Hakkında

7.8.2015452
6. Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyum ve Sergisi (Uluslararası)

10.8.2015453
TÜBİTAK Bireysel Genç Girişim Programı Hakkında

4.8.2015454
6. Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyum ve Sergisi (Uluslararası) 6. Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyum ve Sergisi (Uluslararası) dfsdfsdf sd se sd gs

14.8.2015455
Merkezi Yerleştirme Puanı İle Yatay Geçiş

29.8.2015456
TÜBİTAK Bireysel Genç Girişim Programı Hakkında

7.9.2015457
6. Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyum ve Sergisi (Uluslararası)

26.8.2015458
Merkezi Yerleştirme Puanı İle Yatay Geçiş

16.8.2015459
Merkezi Yerleştirme Puanı İle Yatay Geçiş

27.9.2015460
Ardahan Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu Kayıt Tarihleri Güncellendi (29.07.2015)

5.9.2015461
Merkezi Yerleştirme Puanı İle Yatay Geçiş

29.8.2015462
TÜBİTAK Bireysel Genç Girişim Programı Hakkında

7.9.2015463
6. Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyum ve Sergisi (Uluslararası)

26.8.2015464
Merkezi Yerleştirme Puanı İle Yatay Geçiş

16.8.2015465
Merkezi Yerleştirme Puanı İle Yatay Geçiş

27.9.2015466
Ardahan Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu Kayıt Tarihleri Güncellendi (29.07.2015)

5.9.2015467
TÜBİTAK Bireysel Genç Girişim Programı Hakkında

7.8.2015468
6. Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyum ve Sergisi (Uluslararası)

10.8.2015469
TÜBİTAK Bireysel Genç Girişim Programı Hakkında

4.8.2015470
6. Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyum ve Sergisi (Uluslararası) 6. Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyum ve Sergisi (Uluslararası) dfsdfsdf sd se sd gs

14.8.2015471
Merkezi Yerleştirme Puanı İle Yatay Geçiş

29.8.2015472
TÜBİTAK Bireysel Genç Girişim Programı Hakkında

7.9.2015473
6. Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyum ve Sergisi (Uluslararası)

26.8.2015474
Merkezi Yerleştirme Puanı İle Yatay Geçiş

16.8.2015475
Merkezi Yerleştirme Puanı İle Yatay Geçiş

27.9.2015476
Ardahan Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu Kayıt Tarihleri Güncellendi (29.07.2015)

5.9.2015477
TÜBİTAK Bireysel Genç Girişim Programı Hakkında

7.8.2015478
6. Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyum ve Sergisi (Uluslararası)

10.8.2015479
TÜBİTAK Bireysel Genç Girişim Programı Hakkında

4.8.2015480
6. Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyum ve Sergisi (Uluslararası) 6. Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyum ve Sergisi (Uluslararası) dfsdfsdf sd se sd gs

14.8.2015481
Merkezi Yerleştirme Puanı İle Yatay Geçiş

29.8.2015482
TÜBİTAK Bireysel Genç Girişim Programı Hakkında

7.9.2015483
6. Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyum ve Sergisi (Uluslararası)

26.8.2015484
Merkezi Yerleştirme Puanı İle Yatay Geçiş

16.8.2015485
Merkezi Yerleştirme Puanı İle Yatay Geçiş

27.9.2015486
Ardahan Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu Kayıt Tarihleri Güncellendi (29.07.2015)

5.9.2015487
TÜBİTAK Bireysel Genç Girişim Programı Hakkında

7.8.2015488
6. Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyum ve Sergisi (Uluslararası)

10.8.2015489
TÜBİTAK Bireysel Genç Girişim Programı Hakkında

4.8.2015490
6. Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyum ve Sergisi (Uluslararası) 6. Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyum ve Sergisi (Uluslararası) dfsdfsdf sd se sd gs

14.8.2015491
Merkezi Yerleştirme Puanı İle Yatay Geçiş

29.8.2015492
TÜBİTAK Bireysel Genç Girişim Programı Hakkında

7.9.2015493
6. Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyum ve Sergisi (Uluslararası)

26.8.2015494
Merkezi Yerleştirme Puanı İle Yatay Geçiş

16.8.2015495
Merkezi Yerleştirme Puanı İle Yatay Geçiş

27.9.2015496
Ardahan Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu Kayıt Tarihleri Güncellendi (29.07.2015)

5.9.2015497
TÜBİTAK Bireysel Genç Girişim Programı Hakkında

7.8.2015498
6. Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyum ve Sergisi (Uluslararası)

10.8.2015499
TÜBİTAK Bireysel Genç Girişim Programı Hakkında

4.8.2015500
6. Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyum ve Sergisi (Uluslararası) 6. Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyum ve Sergisi (Uluslararası) dfsdfsdf sd se sd gs

14.8.2015501
Merkezi Yerleştirme Puanı İle Yatay Geçiş

29.8.2015502
TÜBİTAK Bireysel Genç Girişim Programı Hakkında

7.9.2015503
6. Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyum ve Sergisi (Uluslararası)

26.8.2015504
Merkezi Yerleştirme Puanı İle Yatay Geçiş

16.8.2015505
Merkezi Yerleştirme Puanı İle Yatay Geçiş

27.9.2015506
Ardahan Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu Kayıt Tarihleri Güncellendi (29.07.2015)

5.9.2015507
TÜBİTAK Bireysel Genç Girişim Programı Hakkında

7.8.2015508
6. Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyum ve Sergisi (Uluslararası)

10.8.2015509
TÜBİTAK Bireysel Genç Girişim Programı Hakkında

4.8.2015510
6. Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyum ve Sergisi (Uluslararası) 6. Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyum ve Sergisi (Uluslararası) dfsdfsdf sd se sd gs

14.8.2015511
Merkezi Yerleştirme Puanı İle Yatay Geçiş

29.8.2015512
TÜBİTAK Bireysel Genç Girişim Programı Hakkında

7.9.2015513
6. Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyum ve Sergisi (Uluslararası)

26.8.2015514
Merkezi Yerleştirme Puanı İle Yatay Geçiş

16.8.2015515
Merkezi Yerleştirme Puanı İle Yatay Geçiş

27.9.2015516
Ardahan Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu Kayıt Tarihleri Güncellendi (29.07.2015)

5.9.2015517
TÜBİTAK Bireysel Genç Girişim Programı Hakkında

7.8.2015518
6. Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyum ve Sergisi (Uluslararası)

10.8.2015519
TÜBİTAK Bireysel Genç Girişim Programı Hakkında

4.8.2015520
6. Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyum ve Sergisi (Uluslararası) 6. Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyum ve Sergisi (Uluslararası) dfsdfsdf sd se sd gs

14.8.2015521
Merkezi Yerleştirme Puanı İle Yatay Geçiş

29.8.2015522
TÜBİTAK Bireysel Genç Girişim Programı Hakkında

7.9.2015523
6. Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyum ve Sergisi (Uluslararası)

26.8.2015524
Merkezi Yerleştirme Puanı İle Yatay Geçiş

16.8.2015525
Merkezi Yerleştirme Puanı İle Yatay Geçiş

27.9.2015526
Ardahan Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu Kayıt Tarihleri Güncellendi (29.07.2015)

5.9.2015527
Merkezi Yerleştirme Puanı İle Yatay Geçiş

29.8.2015528
TÜBİTAK Bireysel Genç Girişim Programı Hakkında

7.9.2015529
6. Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyum ve Sergisi (Uluslararası)

26.8.2015530
Merkezi Yerleştirme Puanı İle Yatay Geçiş

16.8.2015531
Merkezi Yerleştirme Puanı İle Yatay Geçiş

27.9.2015532
Ardahan Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu Kayıt Tarihleri Güncellendi (29.07.2015)

5.9.2015533
TÜBİTAK Bireysel Genç Girişim Programı Hakkında

7.8.2015534
6. Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyum ve Sergisi (Uluslararası)

10.8.2015535
TÜBİTAK Bireysel Genç Girişim Programı Hakkında

4.8.2015536
6. Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyum ve Sergisi (Uluslararası) 6. Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyum ve Sergisi (Uluslararası) dfsdfsdf sd se sd gs

14.8.2015537
Merkezi Yerleştirme Puanı İle Yatay Geçiş

29.8.2015538
TÜBİTAK Bireysel Genç Girişim Programı Hakkında

7.9.2015539
6. Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyum ve Sergisi (Uluslararası)

26.8.2015540
Merkezi Yerleştirme Puanı İle Yatay Geçiş

16.8.2015541
Merkezi Yerleştirme Puanı İle Yatay Geçiş

27.9.2015542
Ardahan Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu Kayıt Tarihleri Güncellendi (29.07.2015)

5.9.2015543
TÜBİTAK Bireysel Genç Girişim Programı Hakkında

7.8.2015544
6. Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyum ve Sergisi (Uluslararası)

10.8.2015545
TÜBİTAK Bireysel Genç Girişim Programı Hakkında

4.8.2015546
6. Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyum ve Sergisi (Uluslararası) 6. Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyum ve Sergisi (Uluslararası) dfsdfsdf sd se sd gs

14.8.2015547
Merkezi Yerleştirme Puanı İle Yatay Geçiş

29.8.2015548
TÜBİTAK Bireysel Genç Girişim Programı Hakkında

7.9.2015549
6. Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyum ve Sergisi (Uluslararası)

26.8.2015550
Merkezi Yerleştirme Puanı İle Yatay Geçiş

16.8.2015551
Merkezi Yerleştirme Puanı İle Yatay Geçiş

27.9.2015552
Ardahan Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu Kayıt Tarihleri Güncellendi (29.07.2015)

5.9.2015553
TÜBİTAK Bireysel Genç Girişim Programı Hakkında

7.8.2015554
6. Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyum ve Sergisi (Uluslararası)

10.8.2015555
TÜBİTAK Bireysel Genç Girişim Programı Hakkında

4.8.2015556
6. Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyum ve Sergisi (Uluslararası) 6. Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyum ve Sergisi (Uluslararası) dfsdfsdf sd se sd gs

14.8.2015557
Merkezi Yerleştirme Puanı İle Yatay Geçiş

29.8.2015558
TÜBİTAK Bireysel Genç Girişim Programı Hakkında

7.9.2015559
6. Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyum ve Sergisi (Uluslararası)

26.8.2015560
Merkezi Yerleştirme Puanı İle Yatay Geçiş

16.8.2015561
Merkezi Yerleştirme Puanı İle Yatay Geçiş

27.9.2015562
Ardahan Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu Kayıt Tarihleri Güncellendi (29.07.2015)

5.9.2015563
TÜBİTAK Bireysel Genç Girişim Programı Hakkında

7.8.2015564
6. Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyum ve Sergisi (Uluslararası)

10.8.2015565
TÜBİTAK Bireysel Genç Girişim Programı Hakkında

4.8.2015566
6. Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyum ve Sergisi (Uluslararası) 6. Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyum ve Sergisi (Uluslararası) dfsdfsdf sd se sd gs

14.8.2015567
Merkezi Yerleştirme Puanı İle Yatay Geçiş

29.8.2015568
TÜBİTAK Bireysel Genç Girişim Programı Hakkında

7.9.2015569
6. Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyum ve Sergisi (Uluslararası)

26.8.2015570
Merkezi Yerleştirme Puanı İle Yatay Geçiş

16.8.2015571
Merkezi Yerleştirme Puanı İle Yatay Geçiş

27.9.2015572
Ardahan Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu Kayıt Tarihleri Güncellendi (29.07.2015)

5.9.2015573
TÜBİTAK Bireysel Genç Girişim Programı Hakkında

7.8.2015574
6. Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyum ve Sergisi (Uluslararası)

10.8.2015575
TÜBİTAK Bireysel Genç Girişim Programı Hakkında

4.8.2015576
6. Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyum ve Sergisi (Uluslararası) 6. Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyum ve Sergisi (Uluslararası) dfsdfsdf sd se sd gs

14.8.2015577
Merkezi Yerleştirme Puanı İle Yatay Geçiş

29.8.2015578
TÜBİTAK Bireysel Genç Girişim Programı Hakkında

7.9.2015579
6. Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyum ve Sergisi (Uluslararası)

26.8.2015580
Merkezi Yerleştirme Puanı İle Yatay Geçiş

16.8.2015581
Merkezi Yerleştirme Puanı İle Yatay Geçiş

27.9.2015582
Ardahan Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu Kayıt Tarihleri Güncellendi (29.07.2015)

5.9.2015583
TÜBİTAK Bireysel Genç Girişim Programı Hakkında

7.8.2015584
6. Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyum ve Sergisi (Uluslararası)

10.8.2015585
TÜBİTAK Bireysel Genç Girişim Programı Hakkında

4.8.2015586
6. Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyum ve Sergisi (Uluslararası) 6. Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyum ve Sergisi (Uluslararası) dfsdfsdf sd se sd gs

14.8.2015587
Merkezi Yerleştirme Puanı İle Yatay Geçiş

29.8.2015588
TÜBİTAK Bireysel Genç Girişim Programı Hakkında

7.9.2015589
6. Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyum ve Sergisi (Uluslararası)

26.8.2015590
Merkezi Yerleştirme Puanı İle Yatay Geçiş

16.8.2015591
Merkezi Yerleştirme Puanı İle Yatay Geçiş

27.9.2015592
Ardahan Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu Kayıt Tarihleri Güncellendi (29.07.2015)

5.9.2015593
Merkezi Yerleştirme Puanı İle Yatay Geçiş

29.8.2015594
TÜBİTAK Bireysel Genç Girişim Programı Hakkında

7.9.2015595
6. Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyum ve Sergisi (Uluslararası)

26.8.2015596
Merkezi Yerleştirme Puanı İle Yatay Geçiş

16.8.2015597
Merkezi Yerleştirme Puanı İle Yatay Geçiş

27.9.2015598
Ardahan Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu Kayıt Tarihleri Güncellendi (29.07.2015)

5.9.2015599
Merkezi Yerleştirme Puanı İle Yatay Geçiş

27.9.20151
Ardahan Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu Kayıt Tarihleri Güncellendi (29.07.2015)

5.9.20152
6. Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyum ve Sergisi (Uluslararası) 6. Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyum ve Sergisi (Uluslararası) dfsdfsdf sd se sd gs

14.8.201549
Merkezi Yerleştirme Puanı İle Yatay Geçiş

29.8.201550
TÜBİTAK Bireysel Genç Girişim Programı Hakkında

7.9.201551
6. Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyum ve Sergisi (Uluslararası)

26.8.201552
Merkezi Yerleştirme Puanı İle Yatay Geçiş

16.8.201553
Merkezi Yerleştirme Puanı İle Yatay Geçiş

27.9.201554
Ardahan Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu Kayıt Tarihleri Güncellendi (29.07.2015)

5.9.201555
TÜBİTAK Bireysel Genç Girişim Programı Hakkında

7.8.201556
6. Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyum ve Sergisi (Uluslararası)

10.8.201557
TÜBİTAK Bireysel Genç Girişim Programı Hakkında

4.8.201558
6. Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyum ve Sergisi (Uluslararası) 6. Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyum ve Sergisi (Uluslararası) dfsdfsdf sd se sd gs

14.8.201559
Merkezi Yerleştirme Puanı İle Yatay Geçiş

29.8.201560
TÜBİTAK Bireysel Genç Girişim Programı Hakkında

7.9.201561
6. Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyum ve Sergisi (Uluslararası)

26.8.201562
Merkezi Yerleştirme Puanı İle Yatay Geçiş

16.8.201563
Merkezi Yerleştirme Puanı İle Yatay Geçiş

27.9.201564
Ardahan Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu Kayıt Tarihleri Güncellendi (29.07.2015)

5.9.201565
Merkezi Yerleştirme Puanı İle Yatay Geçiş

29.8.201566
TÜBİTAK Bireysel Genç Girişim Programı Hakkında

7.9.201567
6. Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyum ve Sergisi (Uluslararası)

26.8.201568
Merkezi Yerleştirme Puanı İle Yatay Geçiş

16.8.201569
Merkezi Yerleştirme Puanı İle Yatay Geçiş

27.9.201570
Ardahan Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu Kayıt Tarihleri Güncellendi (29.07.2015)

5.9.201571