ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ
  Ana Sayfa  |     ÜBYS  |     Telefon Rehberi  |     E-Posta   |      Öğrenci E-Posta   
                         
ARÜ Hakkında
|
Yönetim
|
Birimler
|
Öğrenci
|
E-Servisler
XKapat
YÖNETMELİKLER / YÖNERGELER

    - Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği
    - Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği (ESKİ)
    - Önlisans-Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
    - Önlisans ve Lisans Öğrenci Danışmanlığı Uygulama Yönergesi
    - Yaz Okulu Yönetmeliği
    - Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yönetmeliği
    - Çift Anadal Programı (ÇAP) Yönergesi
    - Merkezi Yerleştirme Puanıyla Yatay Geçiş Yapma Usül ve Esasları
    - Yandal Programı Yönergesi
    - Öğrenci Kulüpleri Yönergesi
    - Diploma, Diploma Eki ve Diğer Belgelerin Düzenlenmesi Yönergesi
    - Özel Öğrenci Yönergesi
    - Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Ve Zorunlu Yabancı Dil Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönergesi
    - Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi
    - Mühendislik Fakültesi Bitirme Çalışması Yönergesi
    - Sağlık Bilimleri Fakültesi Bitirme Projesi Yönergesi
    - Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik Programı Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Eğitim – Öğretim ve Sınav Yönergesi
    - Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği
    - Ardahan Üniversitesi Öğrenci Temsilcileri Ve Konseyi Yönergesi
    - Ardahan Üniversitesi Zorunlu Mesleki Uygulama Dersleri Yönergesi
    - Azami Öğrenim Süresini Dolduran Öğrencilere İlişkin Kurallar
    - Önlisans ve Lisans Yazılı Sınav Uygulama Usul ve Esasları
    - Öğrenim Sırasında Alınacak Pedagojik Formasyon Eğitimi Dersleri Uygulama İlkeleriDuyurular


 

GENEL TANITIM

Ardahan Üniversitesi Ardahan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu, Yüksek Öğretim Kurumları Teşkilatı kanununda ve Yüksek Öğretim Kurumları öğretim elemanlarının kadroları hakkında kanun hükmünde kararname ile genel kadro ve usulü hakkında kanun hükmünde kararnameye ekli cetvellerde değişiklik yapılmasına dair kanun gereğince 5765 nolu kanun ile 22.05.2008 tarihinde açılmış ve  26892 sayılı, 31 Mayıs 2008 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.
 
MİSYONUMUZ :
Ardahan Üniversitesi Ardahan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nun misyonu, sağlık sektöründeki yardımcı sağlık personeline duyulan ihtiyaca yönelik olarak, Atatürk İlke ve İnkılapları doğrultusunda ülkesine karşı görev ve sorumluluk bilincine sahip, ulusal ve uluslararası sağlık standartlarında hizmet verebilecek çağdaş, akılcı, bilgili ve becerikli öğrenciler yetiştirmektir.
 
VİZYONUMUZ :
Ardahan Üniversitesi Ardahan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nun vizyonu, sağlık sektöründeki yardımcı sağlık personeli eğitimi alanında ulusal ve uluslararası düzeyde saygın ve tercih edilen, değişim ve yenilikçiliğe açık, rekabet gücüne sahip, öncü bir eğitim kurumu olmaktır.

ARDAHAN SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

 Tanıtımı

Ön lisans eğitimi veren Ardahan Üniversitesi Ardahan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 22.05.2008 tarihinde açılmış ve  26892 sayılı, 31 Mayıs 2008 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.

Yüksek Okulumuzun amacı; sağlık alanında, dünyada ve ülkemizde hızla gelişen teknolojiyi anlayan ve uygulayabilen ara insan gücünü yetiştirmektir. Ülkemizin hemen hemen bütün üniversitelerinin bünyesinde farklı programları ile yer alan, 4 yarıyıllık bu programlar, Yükseköğretim Kurulu çatısı altında kurulduğu ve programlandığı için aynı amacı taşır.

Bugün itibarı ile bünyesinde 1 program (Tıbbi Dökümantasyon ve Sekreterlik) bulunan Yüksekokulumuz önümüzdeki yıllarda açılacak iki programla daha öğrencilerimize hizmet verecektir. Yüksekokulumuzda Bologna süreci çerçevesindeki, ISCED (International Standard Clasification of Education)’de vurgulanan standart eğitim kalitesinde eğitim ve öğretim çalışmaları yürütülmektedir. Bu eğitim mezunlarımıza, hem sağlık sektörünün tercih ettiği düzey, hem de uluslar arası dolaşılabilirlik sağlayacaktır.

 Tıbbi Dökümantasyon ve Sekreterlik Bölümü

 Programın amacı: Sağlık kuruluşlarında, sekretarya hizmetlerini yürütebilen; hastalıkların tanı, teşhis ve tedavileri ile ilgili kayıt işlemlerini yapabilen; tıbbi, idari ve istatistiki dokümanları hazırlayabilen; dokümanları düzenleyerek arşivleyebilen; arşiv düzenleyip, geliştirebilen; hasta kabul ve dosya işlemleri ile hastaları muayeneye hazırlayan; çalıştığı birimin yazılı ve sözlü iletişimini sağlayan sağlık teknikerlerini yetiştirmektir.

 Eğitimin içeriği: Tıbbi sekreterler, günümüzde yeni açılımlar ve gelişim gösteren sağlık kuruluşları için önemli ve zorunlu elemanlar haline gelmişlerdir.

Sektörün bu önemli ihtiyacını karşılayan programımızın bu doğrultudaki misyonu da, bilgi, beceri ve donanım üstünlüğü kazanmış tıbbi sekreterlerin yetiştirilmesinde öncü rolü üstlenmek ve sürdürmektir. Sağlık sektörünün beklentileri ve ihtiyacı doğrultusunda yaşam boyu gelişme eğilimi gösteren, farklılık yaratan ve alanında yeterli bilgi ve beceriye sahip tıbbi sekreterleri yetiştirmeye yönelik eğitimimiz, öğrencilerimize mesleki bilgi ve becerilerin yanı sıra etkin iletişim kurma, ekip içerisinde çalışabilme, sorunları fark edebilme ve çözme yeteneği kazandırmayı da amaçlamaktadır. Hastane içi uygulamalar ile zorunlu 1. sınıf yaz stajları öğrencilerimizin iş yaşamına başlamadan önce alan deneyimi kazanmalarını sağlamaktadır.

İşbirliği Yapılacak Kurum ve Kuruluşlar: Programın gerektirdiği öğretim faaliyetleri, istihdam olanakları ve planlama konularında; Sağlık Bakanlığı, Sağlık Müdürlükleri, kamu ve özel sağlık kuruluşları (hastaneler, klinik, poliklinik ve laboratuvarlar, tıp merkezleri, hıfzısıhha merkezleri, dispanserler, sağlık ocakları, toplum sağlığı merkezleri, aile hekimlikleri vb), belediyeler, sivil toplum örgütleri ve meslek odaları ile iş birliği yapılır.

Dikey Geçiş Yapabileceği Bölümler: Programımızdan mezun olan öğrenciler “İşletme, Sağlık İdaresi, Sağlık Kurumları İşletmeciliği, Sağlık Kurumları Yöneticiliği, Sağlık Yönetimi” bölümlerine dikey geçiş yaparak lisans eğitimi yapabilirler.

Çalışma Alanları ve İş bulma Olanakları:

  • Üniversite hastaneleri, devlet hastaneleri, sağlık ocakları, özel hastane ve kliniklerde, özel muayenehanelerde, tıbbi yazılım şirketlerinde, medikal malzemenin satış ve tanıtım işlerinde, ambulans şirketlerinde görev alabilirler.
  • Uluslar arası düzeye açılan Türk Tıp Sisteminde yabancı dil bilen , hastalıkları ve ameliyatları uluslar arası Koel  Sistemi olan ICD-10 (ICD: International Classification of Diseases) sistemi ile kodlayabilen, tıp diline hakim, anatomi bilgisayar bilgileri ile donatılmış sekreterlere duyulan ihtiyaç fazladır.

Mesleğin Geleceği: Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik mesleği hekim ile hasta arasında köprü görevi yapan bir meslek grubu olduğu için hekimlerin idari işlerine ayıracağı zamanı azaltarak hastalarına ve tıp bilimine daha fazla zaman ayırmasını sağlayacaktır. Hasta psikolojisini bildiği için hastaları yönlendirerek hastanın memnuniyeti artırmakta, dolayısıyla kurumun verimliliğide artmaktadır. Bilişim çağında iletişim teknolojisini kullanabildiği için üst düzey yönetimin vazgeçilmez yardımcı bir elemanı niteliğindedir. Dünyada ve Türkiye’de gelişen yeni bir meslek olması nedeniyle sağlık sektörünün vazgeçilmez ara insan gücüdür.

 

 

Staj İçin Gerekli BelgelerYukarı
K.V.K.K.