ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ
  Ana Sayfa  |     ÜBYS  |     Telefon Rehberi  |     E-Posta   |      Öğrenci E-Posta   
                         
ARÜ Hakkında
|
Yönetim
|
Birimler
|
Öğrenci
|
E-Servisler
XKapat
YÖNETMELİKLER / YÖNERGELER

    - Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği
    - Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği (ESKİ)
    - Önlisans-Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
    - Önlisans ve Lisans Öğrenci Danışmanlığı Uygulama Yönergesi
    - Yaz Okulu Yönetmeliği
    - Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yönetmeliği
    - Çift Anadal Programı (ÇAP) Yönergesi
    - Merkezi Yerleştirme Puanıyla Yatay Geçiş Yapma Usül ve Esasları
    - Yandal Programı Yönergesi
    - Öğrenci Kulüpleri Yönergesi
    - Diploma, Diploma Eki ve Diğer Belgelerin Düzenlenmesi Yönergesi
    - Özel Öğrenci Yönergesi
    - Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Ve Zorunlu Yabancı Dil Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönergesi
    - Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi
    - Mühendislik Fakültesi Bitirme Çalışması Yönergesi
    - Sağlık Bilimleri Fakültesi Bitirme Projesi Yönergesi
    - Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik Programı Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Eğitim – Öğretim ve Sınav Yönergesi
    - Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği
    - Ardahan Üniversitesi Öğrenci Temsilcileri Ve Konseyi Yönergesi
    - Ardahan Üniversitesi Zorunlu Mesleki Uygulama Dersleri Yönergesi
    - Azami Öğrenim Süresini Dolduran Öğrencilere İlişkin Kurallar
    - Önlisans ve Lisans Yazılı Sınav Uygulama Usul ve Esasları
    - Öğrenim Sırasında Alınacak Pedagojik Formasyon Eğitimi Dersleri Uygulama İlkeleriDuyurular


BİRİNCİ BÖLÜM

Amacı, Kapsamı, Dayanağı ve Tanımlar
Amaç:

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ardahan Üniversitesine bağlı olarak kurulan Ardahan Üniversitesi Halk Kültürü Araştırmaları Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin esasları düzenlemektir.
Kapsam:

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik Ardahan Üniversitesi Halk Kültürü Araştırmaları Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak:

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4.11.1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar:

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Halk Kültürü Araştırmaları Merkezinin Danışma Kurulunu,
b) Merkez: Ardahan Üniversitesi Halk Kültürü Araştırmaları Merkezini,
c) Müdür: Halk Kültürü Araştırmaları Merkezinin Müdürünü,
ç) Rektör: Ardahan Üniversitesinin Rektörünü,
d) Üniversite: Ardahan Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Halk Kültürü Araştırmaları Merkezinin Yönetim Kurulunu ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Halk Kültürü Araştırmaları Merkezinin amacı ve faaliyet alanları:

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı şunlardır:
a) Üniversite bünyesindeki tarihte iz bırakmış ve yaşamakta olan halk kültürü ile ilgili Türk lehçe ve edebiyatları, tarih, beden eğitimi ve benzeri sosyal ve insani bilimler ile bölgenin ve ilgili alanların Halk Âşıklığı alanındaki halk kültürü birikimlerini ve biyoloji, botanik, tıbbi ve hoş kokulu bitkiler, doğal bitki kimyası, halk tababeti ve buna benzer bilimlerde yaşamakta olan halk kültürü birikimlerini, disiplinler arası akademik bir yaklaşımla araştırmak ve incelemek,
b) Karşılaştırmalı Türk halk bilimi disiplininin, ihtiyaç duyulduğu alanlarda kullanabilmesi için gereken akademik fiziki ve düşünsel altyapıyı hazırlamak. Üretilen ve elde edilen karşılaştırmalı Türk halk kültürü ürünlerinin Ardahan Üniversitesinin bünyesinde oluşturulacak mekânlarda geçici ve daimi mekânlarda sergilenmesini sağlamak.
c) Tarihten günümüze kalan ve karşılaştırmalı Türk halk biliminin inceleme alanını oluşturan; yaşayan halk tababetinin alanına giren tıbbi ve hoş kokulu yaban otlarıyla yapılan halk tababet ürünlerini, yörede yetişen yaban otlarından yapılan yemekleriyle tarihi geleneksel Türk mutfağını canlandırmak ve bunları yaratan ortamları canlı tutmak, Türk Şamanizmi dairesine giren halk inançlarını gün ışığına çıkarmak, sözlü ve çalgılı halk ezgileri ve ürünleri, halk inanışları, halk gelenekleri ve görenekleri, içeride ve dışarıda oynanan çocuk oyunları ve oyuncaklarını, halılarda, kilimlerde, cicimlerde, heybe, hurcun ve yolluklarda kullanılan Türk motif ve sembollerini, halk el dokumalarında kullanılan iplerin boyanmasında kullanılan kök boyaların nasıl elde edildiğini ve yontma ve kesme taş ustalığı ve el sanatları gibi halk yaratıcılığının ürünlerini, yok olan değirmencilik, demircilik, nalbantlık gibi kökü Orta Asya Türk kültürüne kadar uzanan halk mesleklerinin yeniden canlandırılarak gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak,
ç) Kaybolan kültürel varlıklara ilişkin ürünleri köylerden tamamen yok olmadan toplama, onları Araştırma merkezinin uygun salonlarında muhafaza altına alıp sergilemek. Kökü Türk El Sanatları tarihine kadar uzanan bu etnografik malzemeleri halk hayatında yer alacak yeni ürünler şeklinde geri kazandırmak,
d) Halk Kültürü çalışmalarında Anadolu’da ve Türk dünyasında yaşayan faaliyetlerle ortaya çıkan yeni program ve yorumları Türk halkbilimi alanından kopmadan yeni nesillere taşımak ve uzmanların tecrübe ve birikimlerinden yararlanarak saha araştırmaları, derlemeler, uygulamalı çalışmalar yapmak,
e) Elde edilen bilgi ve belgelerin görsel, işitsel, uzaktan veya doğrudan eğitim modelleriyle daha geniş kesimlere ulaşmasını sağlamak, yurt içinde ve yurt dışındaki uzman ve ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak.

Halk Kültürü Araştırmaları Merkezinin faaliyet alanları:

MADDE 6 – (1) Halk Kültürü Araştırmaları Merkezi, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen amaçlara ulaşmak için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:
a) Başta Ardahan Üniversitesi öğrencilerine, personeline, kamu ve özel sektöre ihtiyaç duydukları alanlarda danışmanlık hizmeti vermek, akademik araştırmalarla ortaya çıkan doğruları ve sadece doğruları göstererek öncülük yapmak.
b)Halk Kültürü Araştırmaları Merkezinin amaçları kapsamında ihtiyaç duyulan her konuda yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim programları, kurslar, seminerler, konferanslar, halka açık sergiler ve benzeri faaliyetler düzenlemek,
c) İlgili kamu ve özel kuruluşlara yönelik hizmet içi eğitim programları düzenlemek,
ç) Halk Kültürü Araştırmaları Merkezinin amaçları kapsamında halk kültüründen yararlanmak isteyen yöre halkına, her türlü idari, bilimsel, ticari veya mesleki kuruluşların talep ettiği veya ihtiyaç duyduğu akademik belge, bilgi, plan, program veya projeyi hazırlamak, Ardahan Üniversitenin kütüphane, dershane ve diğer eğitim imkânlarından yararlanmalarını sağlamak,
d) Halk Kültürü Araştırmaları Merkezinin amaçları ve Türk Milletinin çıkarları doğrultusunda, yurt içi ve yurt dışı benzeri kuruluşlarla işbirliği yapmak,
e) Merkezin çalışma alanı ile ilgili konularda Rektörlükçe önerilen ve Yönetim Kurulunca kararlaştırılan maksada uygun diğer faaliyetleri gerçekleştirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Halk Kültürü Araştırmaları Merkezinin Yönetim Organları ve Görevleri
Yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür,
b) Yönetim Kurulu,
c) Danışma Kurulu.
Müdür ve görevleri:

MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitenin tam gün çalışan öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından dört yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür, Yönetim Kurulu üyeleri arasından birisini Müdür yardımcısı olarak görevlendirir. Müdür yardımcısı, Müdürün bulunmadığı durumlarda Müdüre vekâlet eder. Görev süresi dört yıldır. Müdürün görev süresi bitince, yardımcısının da görevi sona erer. Müdür; faaliyetlerin düzenli bir şekilde yürütülmesinden, gözetim ve denetiminden Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.
(2) Müdürün görevleri; Araştırma Merkezini temsil etmek, Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek, Merkez çalışmalarının düzenli ve etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamaktır.
Yönetim kurulu ve görevleri:

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ile Ardahan Üniversitesinin tam gün çalışan öğretim elemanları arasından Üniversite Yönetim Kurulunca önerilen iki kat aday arasından Rektör tarafından seçilen ve görevlendirilen beş üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi iki yıl olup, süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Görev süresi dolmadan ayrılan üyelerin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere yenileri seçilir. Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.
(2) Yönetim Kurulu, Merkezin karar organı olup aşağıdaki görevleri yapar:
a) Müdürün her faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek,
b) Derleme, araştırma, arşivleme, sergileme ve uygulama ve yayın konularında sunulan projeleri ve talepleri değerlendirerek önerilerde bulunmak,
c) Bir sonraki döneme ait çalışma programını düzenlemek,
ç) Başarı belgesi, sertifika ve benzeri belgelerin verilme koşullarını Üniversite Senatosuna önermek,
d) Teklif edilen eğitim programlarının hangilerinin düzenleneceği, düzenlenen programlarda kimlerin görevlendirileceği ve yapılacak ödemelerin miktarını belirlemek,
e) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği iş ve işlemleri hususunda karar almak,
f) Merkezin bütçesini hazırlamak.

Danışma kurulu ve görevleri

MADDE 10 – (1) Danışma Kurulu; bilimsel araştırma ve uygulamalarla doğrudan ilgisi olan Ardahan Üniversitesi öğretim elemanları ve Araştırma Merkezinin faaliyetleri ile ilgili önemli çalışmalar yapmış bilim adamları, araştırmacılar ve sanatçılar arasından Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından dört yıllığına görevlendirilen en az beş en fazla sekiz üyeden oluşur. Görev süresi biten üyeler yeniden Danışma Kurulu üyeliğine seçilebilirler. Herhangi bir nedenle görevi sona eren üyenin yerine yenisi aynı usulle görevlendirilir. Müdürün önerisi ve Danışma Kurulunun onayı ile gerektiğinde; Üniversite dışından konu ile ilgili bilgi, beceri ve deneyim sahibi kişiler de görüş bildirmek amacı ile Danışma Kurulu toplantılarına katılabilirler. Müdür, Danışma Kurulunun başkanıdır. Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az bir kez üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla karar verilir.
(2) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak değerlendirmede bulunan ve tavsiye niteliğinde görüş bildiren bir kuruldur. Danışma Kurulu; Araştırma Merkezinin faaliyetleriyle ilgili olarak Yönetim Kuruluna danışmanlık yapar, Merkezin faaliyetlerini gözden geçirerek ilgili konularda gerekli tavsiyelerde bulunur, yıllık faaliyet raporunu, çalışma programını ve eğitim faaliyetlerini değerlendirir, yapılmış ve halen yürütülen çalışmalar hakkında görüş bildirir, önerilerde bulunur ve bir sonraki çalışma yılına ait programı değerlendirir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Ardahan Üniversitesi Senatosunun kararları uygulanır.
Yürürlük

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ardahan Üniversitesi Rektörü yürütür.Yukarı
K.V.K.K.