ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ
  Ana Sayfa  |     ÜBYS  |     Telefon Rehberi  |     E-Posta   |      Öğrenci E-Posta   
                         
ARÜ Hakkında
|
Yönetim
|
Birimler
|
Öğrenci
|
E-Servisler
XKapat
YÖNETMELİKLER / YÖNERGELER

    - Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği
    - Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği (ESKİ)
    - Önlisans-Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
    - Önlisans ve Lisans Öğrenci Danışmanlığı Uygulama Yönergesi
    - Yaz Okulu Yönetmeliği
    - Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yönetmeliği
    - Çift Anadal Programı (ÇAP) Yönergesi
    - Merkezi Yerleştirme Puanıyla Yatay Geçiş Yapma Usül ve Esasları
    - Yandal Programı Yönergesi
    - Öğrenci Kulüpleri Yönergesi
    - Diploma, Diploma Eki ve Diğer Belgelerin Düzenlenmesi Yönergesi
    - Özel Öğrenci Yönergesi
    - Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Ve Zorunlu Yabancı Dil Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönergesi
    - Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi
    - Mühendislik Fakültesi Bitirme Çalışması Yönergesi
    - Sağlık Bilimleri Fakültesi Bitirme Projesi Yönergesi
    - Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik Programı Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Eğitim – Öğretim ve Sınav Yönergesi
    - Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği
    - Ardahan Üniversitesi Öğrenci Temsilcileri Ve Konseyi Yönergesi
    - Ardahan Üniversitesi Zorunlu Mesleki Uygulama Dersleri Yönergesi
    - Azami Öğrenim Süresini Dolduran Öğrencilere İlişkin Kurallar
    - Önlisans ve Lisans Yazılı Sınav Uygulama Usul ve Esasları
    - Öğrenim Sırasında Alınacak Pedagojik Formasyon Eğitimi Dersleri Uygulama İlkeleriDuyurular


ARÜLAB HAKKINDA
Kuruluş: Sosyal Bilimler Enstitüsü, 31 Mayıs 2008 tarih ve 26892 Sayılı Resmi Gazete`de yayınlanan 5765 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Ardahan Üniversitesi Rektörlüğü`ne bağlı olarak kurulmuştur. 
Gelişim: Enstitümüz 2011-2012 Öğretim Yılında; İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi; Türk Dili ve Edebiyatı  Anabilim Dalında 1’i yabancı uyruklu 12 yüksek lisans, 6  doktora öğrencisi ile öğretime başlamıştır. Halen 23’ü yabancı uyruklu 233 yüksek lisans, 7’si yabancı uyruklu 33 doktora olmak üzere 266 öğrenci ile öğretime devam etmektedir. 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı itibarıyla, 34 yüksek lisans, 12 doktora olmak üzere 46 kişi mezun olmuştur.

Kuruluş ve Tarihçe
Ardahan Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi (ARÜLAB), 2012-2013 yılları arasında 2.083.352,14 TL bütçe ile kurulmuştur. Merkez yönetmeliği 01.12.2014 tarih ve 29192 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. 2019 tarihinden itibaren faaliyetlerine merkez yönetim kurulu kararları ile devam etmekte olan merkezin amacı, başta yöresel ürünler ile ilgili analizlerin yapılmasını sağlamak, üniversitemizin mühendislik ve temel bilimler alanlarındaki eğitim ve ileri araştırma faaliyetlerine destek olmak; üniversite ve sanayi işbirliği kapsamında sanayinin ihtiyacı olan araştırma ve analiz ihtiyaçlarına cevap vermektir.

Yönetmelik
Ardahan Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğine ulaşmak için Tıklayınız...

 

Ardahan Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı’nın Kuruluş Gerekçesi

 • Üniversite bünyesinde mevcut araştırma laboratuvarları, araştırma-uygulama merkezleri ve benzer birimleri koordine etmek,

 • AR-GE imkânlarının birimler arası ortak kullanıma açılmasını sağlamak; Ardahan Üniversitesi’nde yapılan temel, uygulamalı ve disiplinler arası alanlardaki bilimsel araştırma çalışmalarına, analiz ve ölçümler yaparak, destek sağlamak,

 • Teknolojik gelişmeleri sürekli izleyerek laboratuvardaki cihazların günün koşullarına uygun olarak geliştirilmesini sağlamak

 • Üniversitenin proje yürütme potansiyelini artırmak, sanayi kuruluşları ve diğer özel kamu ve kuruluşlar ile işbirliği yaparak, sorunlarının çözümüne yönelik analiz ve ölçüm sonuçlarını yorumlayarak ihtiyaç sahiplerine katkı sağlamak,

 • Yapılacak araştırmalarda uluslararası işbirliğini teşvik etmek,

 • Üniversite-sanayi işbirliğini güçlendirmek ve uygulanabilir sonuçların sanayiye aktarımını hızlandırmak             

 Merkezin Amaçları
Başta tarım, doğa, ve yer bilimleri olmak üzere biyolojik bilimler ve temel mühendislik alanlarında ileri araştırma ve ar-ge faaliyetlerine destek olmak; üniversite ve sanayi işbirliği kapsamında özellikle Ardahan ve çevresinde faaliyet gösteren sanayinin ihtiyacı olan araştırma ve analiz ihtiyaçlarına cevap vermektir. Merkez ayrıca alanı ile ilgili konularda Ar-Ge ve danışmanlık hizmetleri de verebilmektedir.  Merkez, Ardahan Üniversitesi ve çevre illerde bulunan diğer Üniversiteler ve araştırma merkezleri ile ortak çalışmalar yürütmekte yine uzmanlık alanlarında sertifikalı eğitim ve kurs programları da düzenlemektedir.

Vizyon
Merkez bünyesinde gerçekleştirdiği test ve analizler ile verilen eğitim ve hizmetleri iyi laboratuvar uygulamaları prensiplerine uygun olarak kaliteli, güvenilir, bilimsel ve etik koşullarda sunmayı, görevli personelin sürekli eğitimini ve bilgi düzeyini artırarak merkezin etkin bir şekilde çalışmasını, farklı disiplinler arasında çalışmalara destek olarak kurumlar arası işbirliğinin güçlendirilmesini amaçlamaktadır.

Misyon
Öncelikli olarak Ardahan İli ve Kuzey Doğu Anadolu Bölgesi olmak üzere gıda, tarım, hayvancılık, yer bilimleri, mühendislik ve temel bilimler, biyoloji, mikrobiyoloji, moleküler biyoloji ve genetik, ve tıbbi mikrobiyoloji konularında çalışmalarını Üniversite, araştırma merkezleri, kamu kurum ve kuruluşlar ile ilgili özel sektörün analiz ve eğitim ihtiyaçlarını karşılayabilecek, gelişmiş yöntemlerin kullanılmasında ihtiyaç duyulan konularda en hızlı ve güvenilir analiz hizmetini sunmak; bölge ve ülke çapında yapılması planlanan araştırmalara ve bilimsel faaliyetlere katkıda bulunmak; sanayi, üniversite ve kamu kurumlarının ortaklaşa yürüteceği çalışmalara destek vererek, araştırma ve üretime, dolayısı ile ülke ekonomisine katkı sağlamaktır.

Merkezin işleyişi

 • Üniversite içi ve dışından gelen test ve analiz taleplerinin karşılanması
 • Hizmet alımı
 • Test ve analiz ücretlerinin web sayfasında yayınlanması
 • Numune kabul ve numune teslim tutanağı hazırlanması
 • Test ve analiz raporu  hazırlanması 

 

 

ANALİZLER VE ANALİZ ÜCRETLERİ
Kuruluş: Sosyal Bilimler Enstitüsü, 31 Mayıs 2008 tarih ve 26892 Sayılı Resmi Gazete`de yayınlanan 5765 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Ardahan Üniversitesi Rektörlüğü`ne bağlı olarak kurulmuştur. 
Gelişim: Enstitümüz 2011-2012 Öğretim Yılında; İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi; Türk Dili ve Edebiyatı  Anabilim Dalında 1’i yabancı uyruklu 12 yüksek lisans, 6  doktora öğrencisi ile öğretime başlamıştır. Halen 23’ü yabancı uyruklu 233 yüksek lisans, 7’si yabancı uyruklu 33 doktora olmak üzere 266 öğrenci ile öğretime devam etmektedir. 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı itibarıyla, 34 yüksek lisans, 12 doktora olmak üzere 46 kişi mezun olmuştur.

Numune Kabul Koşulları 

 • Analiz istek formlarında, örnekler işlem kolaylığı bakımından kodlanarak gönderilmelidir.
 • Örneklerin toksisite bilgisi formda ve örnek etiketinde mutlaka belirtilmelidir.
 • Üniversite içinden gönderilecek örnekler, uygun protokoller ile hazırlanıp analize hazır halde gönderilmelidir.
 • Analiz talep formları, örneklerin analiz edileceği metot bilgilerini içerecek şekilde hazırlanmıştır. Bu nedenle analiz talep formundaki her bir parametre bilgisini eksiksiz doldurmanız önem arz etmektedir.
 • Metot oluşturma ve örnek hazırlanması/ekstraksiyon isteniyorsa cihaz sorumlusuyla internet ortamında iletişime geçilmelidir.
 • Özel koşullarda muhafaza edilmesi gereken numuneler için saklama koşulları analiz talep formunda belirtilmelidir. Örnek, merkezimize ulaşana kadar uygun koşulların sağlanmasından örnek gönderen kişi/kurum sorumludur.
 • Analizi yapılacak örnekler, dışarıdan ve/veya bulunduğu kaptan bulaşı riski, akma, dökülme ve kırılma tehlikesi olmayan kaplarda getirilmeli veya gönderilmelidir. Uygun olmayan ortam koşulları ve/veya numune kabında gönderilen örnekler -örnek bileşimleri, fiziksel yapısı ve mikrobiyal yükünde meydana gelebilecek değişimlerden dolayı- analize kabul edilmeyecektir.
 • Uygun numune taşıma kapları ile ilgili merkezimizle iletişime geçebilirsiniz.
 • Örnek miktarı, bu konuda yapılacak analizin sorumlusu ile e-posta yoluyla iletişime geçebilirsiniz.

Analiz İşleyiş Prosedürü

 • Analiz yaptırmak isteyen kişinin/kurumun, analizin yapılacağı cihaz için uygun  “Analiz Hizmet Talep Formu” nu bilgisayar ortamında eksiksiz doldurduktan sonra 
  arulab mail adresine gönderip onay alması gerekmektedir. Online onay alındıktan sonra, analiz edilecek örnek yanında imzalı “Analiz Hizmet Talep Formu”  ve analiz ücret dekontunu birlikte göndermelidir. Cihazların analiz talep formlarına Ardahan Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi internet sayfasından ulaşılabilir.
 • Analizlerde cihaz arızası, parça eksikliği ve iş yoğunluğu gibi nedenlerden kaynaklanan gecikme olduğunda tarafımızdan bilgilendirme yapılacaktır.
 • Analiz sonuçları laboratuvar ve personel çalışma yoğunluğuna göre analiz için sıraya konulur ve analiz sonuçları talep formunda belirtildiği şekilde tarafınıza ulaştırılır.

ARÜLAB ANALİZ BAŞVURU AŞAMALARI 

Analiz Başvuru Aşamalarına ulaşmak için Tıklayınız...

Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Kullanımı İzin ve Takip Formuna ulaşmak için Tıklayınız...

Analiz Hizmet Talep Formu (İndirmek için Tıklayınız...)

Numune Teslim Tutanağı (İndirmek için Tıklayınız...)

Analiz Ücretleri ve Hesap Bilgileri (İndirmek için Tıklayınız...)

Analiz Hizmet Sözleşmesi

 1. Analizi yapılacak örnek/örneklerin merkezimize ulaşana kadar geçen sürede muhafazasından analizi talep eden kişi/kurum sorumludur. Örnek merkezimize ulaştığında numune kabının yırtık, kırık, çatlak olması, hatalı sıcaklıkta ulaştırılması ya da uygun olmayan kaplarda gönderilmesi  (örneğin ışığa hassas numunelerin amber renkli şişe ve-veya ışık geçirmez kaplarda gönderilmesi tavsiye edilir) durumunda örnekler analize alınmayacaktır.

 2. Analiz Talep Formlarının doldurulup imzalanmasıyla analizi talep eden kişi ya da kurum, analize gönderilen numunenin varsa insan ve çevre sağlığına olan zararlı etkilerini beyan ettiğini, etmediği takdirde oluşacak olumsuzluklardan sorumlu olacağını kabul eder.

 3. Temas ve solunum yolu ile zehirlenmeye neden olabilecek patojenik ve radyoaktif numuneler analize kabul edilmemektedir.

 4. Deney işlemleri tamamlandıktan sonra, müşteri tarafından aksi belirtilmediği sürece saklanması mümkün olan numuneler üç ay süreyle uygun şartlarda saklanır, bu süre sonunda imha edilir. Analizi talep eden kişi ya da kurum tarafından iadesi talep edilen numuneler iade edilir. Bu numuneler 15 (on beş) gün içinde teslim alınmadığı takdirde imha edilir.

 5. Analiz ücreti ödendikten sonra dekont merkezimize sunulmadan analiz başlamamaktadır.

 6. Beyan edilen deney süreleri tahmini süre olup, elde olmayan nedenlerden dolayı olabilecek gecikmelerden ARÜLAB sorumlu tutulamaz. Taahhüt edilen şartlardan sapma olduğunda müşteri yazılı veya sözlü olarak bilgilendirilir

 7. Test ve analiz sonuçları ürün için bir kalite sertifikası niteliği taşımamaktadır.

 8. Analizi talep eden kişi ya da kurum, analiz sonuçlarının sadece analizi yapılan numuneye ait olduğunu, ticari bir amaçla kullanılmayacağını ve reklamlarda ARÜLAB adının zikredilerek ve/veya söz konusu ürünün ARÜLAB tarafından onaylandığı anlamına gelecek şekilde kullanılmayacağını taahhüt eder.

 9. Analiz raporları birisi Merkez’e diğeri talep edene verilmek üzere iki adet düzenlenmektedir.

 10. Analiz fiyatlarına KDV (%18) dâhil değildir.

 11. Analizi talep eden kişi ya da kurumun analiz sonuçlarına itirazı durumunda yapılan analiz tekrarlarında aynı sonuçlar elde edilirse, analizi talep eden kişi ya da kurumdan tam hizmet bedeli tahsil edilir. Analiz sonuçlarına on beş iş günü içinde itiraz edilmediği durumda sonuçlar kabul edilmiş sayılır.

 12. Analiz sonuçları bilimsel bir yayında kullanıldığında, bu analizlerin Merkezimizde yapıldığı yayında belirtilmelidir.

 13. Merkezimize sarf malzemesi getirilmesi durumunda analizi uygun görülen çalışmalar bitirildiğinde getirilen sarf malzemeleri iade edilmeyecektir. Ayrıca bu çalışmaların tez ya da makale haline getirilmesi durumunda teşekkür bölümünde Ardahan Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi (ARÜLAB) tarafından desteklendiğinin belirtilmesi gerekmektedir.

 14. Anlaşmazlık durumlarında ARDAHAN Mahkemeleri yetkilidir.

 15. Her türlü posta/kargo masrafı analizi talep eden kişi ya da kuruma aittir.

 16. Analiz talep formu tarafımıza ulaşıp, onaylandıktan sonra bu Hizmet Sözleşmesi kabul edilmiş sayılır.

 

FAALİYET RAPORU

Hazırlanıyor...

STAJ BAŞVURUSU

Hazırlanıyor...

TANITIM KATALOĞU

Hazırlanıyor...

LABORATUVARLAR

HÜCRE KÜLTÜRÜ LABORATUVARI

ENSTRÜMENTAL ANALİZ LABORATUVARI

MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI

ANALİZ HAZIRLIK LABORATUVARI

PALİNOLOJİ ANALİZ LABORATUVARI

MİKROSKOBİK GÖRÜNTÜLEME LABORATUVARI

ÖNERİ VE ŞİKAYETLERİNİZ
Uygulama ve Araştırma Merkezimiz hakkındaki önerilerinizi ve şikayetlerinizi lütfen arulab adresine iletiniz.
İLETİŞİM

 

Ardahan Üniversitesi Yenisey Kampüsü, Çamlıçatak Mevkii, Ardahan 75002

+90 478 211 75 40 (Telefon)

+90 478 211 75 42 (Faks)

Kep Adresi: ardahanuni@hs01.kep.tr

E-mail adresi: arulab

 

FOTOĞRAF GALERİSİ

                                                                       Yukarı
K.V.K.K.