ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ
  Ana Sayfa  |     ÜBYS  |     Telefon Rehberi  |     E-Posta   |      Öğrenci E-Posta   
                         
ARÜ Hakkında
|
Yönetim
|
Birimler
|
Öğrenci
|
E-Servisler
XKapat
YÖNETMELİKLER / YÖNERGELER

    - Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği
    - Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği (ESKİ)
    - Önlisans-Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
    - Önlisans ve Lisans Öğrenci Danışmanlığı Uygulama Yönergesi
    - Yaz Okulu Yönetmeliği
    - Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yönetmeliği
    - Çift Anadal Programı (ÇAP) Yönergesi
    - Merkezi Yerleştirme Puanıyla Yatay Geçiş Yapma Usül ve Esasları
    - Yandal Programı Yönergesi
    - Öğrenci Kulüpleri Yönergesi
    - Diploma, Diploma Eki ve Diğer Belgelerin Düzenlenmesi Yönergesi
    - Özel Öğrenci Yönergesi
    - Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Ve Zorunlu Yabancı Dil Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönergesi
    - Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi
    - Mühendislik Fakültesi Bitirme Çalışması Yönergesi
    - Sağlık Bilimleri Fakültesi Bitirme Projesi Yönergesi
    - Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik Programı Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Eğitim – Öğretim ve Sınav Yönergesi
    - Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği
    - Ardahan Üniversitesi Öğrenci Temsilcileri Ve Konseyi Yönergesi
    - Ardahan Üniversitesi Zorunlu Mesleki Uygulama Dersleri Yönergesi
    - Azami Öğrenim Süresini Dolduran Öğrencilere İlişkin Kurallar
    - Önlisans ve Lisans Yazılı Sınav Uygulama Usul ve Esasları


Önceki Sayfa : Ardahan Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu - İdari
Görev Tanımları

Müdürün Görev Tanımı

 • Ardahan Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Meslek Yüksek Okulunun vizyonu, misyonu doğrultusunda eğitim ve öğretimi gerçekleştirmek için gerekli tüm faaliyetlerinin etkenlik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak yürütülmesi amacıyla çalışmaları yapar, planlar, yönlendirir, koordine eder ve denetler.
 • 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 20 / b maddesinde belirtilen görevleri yapar.
 • Yüksekokuldaki akademik ve idari işlevlerin en iyi şekilde yerine getirilmesi hususunda nihai yetki ve sorumluluğa sahiptir.
 • MYO kurullarına başkanlık etmek, MYO kurullarının kararlarını uygulamak ve MYO birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlar.
 • Meslek Yüksekokulun fiziki donanımı ile insan kaynaklarının etkili ve verimli olarak kullanılmasını sağlar.
 • Görev ve sorumluluk alanındaki faaliyetlerin mevcut iç kontrol sisteminin tanım ve talimatlarına uygun olarak yürütülmesini sağlar.
 • Bağlı personelin işlerini daha verimli, etken ve daha kaliteli yapmalarını sağlayacak beceri ve deneyimi kazanmaları için sürekli gelişme ve iyileştirme fırsatlarını yakalayabilmelerine olanak tanır.
 • Her öğretim yılı sonunda Meslek Yüksekokulunun genel durumunun işleyişi hakkında Rektöre rapor verir.
 • Meslek Yüksekokul yerleşkesinde gerekli güvenlik tedbirlerinin alınmasını sağlar.
 • Meslek Yüksekokulun eğitim-öğretim sistemiyle ilgili sorunları tespit eder, çözüme kavuşturur, gerektiğinde üst makamlara iletir.

Müdür Yardımcılarının Görev Tanımı

 • Ardahan Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; meslek yüksekokulunun vizyonu, misyonu doğrultusunda eğitim ve öğretimi gerçekleştirmek için gerekli tüm faaliyetlerinin etkenlik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak yürütülmesi amacıyla çalışmalarında Müdüre yardımcı olur, Müdürün bulunmadığı takdirde yerine bakar.
 • Meslek Yüksekokulun değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmalarını yürütür.
 • Meslek Yüksekokulda yürütülen programların çıktı yeterliliklerinin belirlenmesini sağlar.
 • Meslek Yüksekokulun öz değerlendirme raporunu hazırlar.
 • Öğrenci konseyi ve temsilciliği için gerekli olan seçimleri yapar.
 • Dilek ve öneri kutularının düzenli olarak açılmasını ve değerlendirmesini yapar.
 • Meslek Yüksekokulun kütüphanesinin zenginleştirilmesini ve düzenli bir biçimde hizmet sunmasını sağlar.
 • Öğretim elemanlarının derslerini düzenli olarak yapmalarını sağlar.
 • Ders ücret formlarının düzenlenmesini sağlar ve kontrol eder.
 • Müdürün görev alanı ile ilgili vereceği diğer işleri yapar.
 • Müdürünün olmadığı zamanlarda yerine vekalet eder.
 • Yüksekokulun stratejik planını, yıllık idari faaliyet raporlarını ve iç kontrol uyum eylem planını hazırlanmasını ve konuyla ilgili denetimin ilgili birimlere sunulmasını sağlar.
 • Komisyon ve koordinatörlüklerin çalışmalarına gerekli desteği sağlar ve bu çalışmaları takip eder.
 • Yüksekokul Müdürü’nün alanıyla ilgili vereceği görevleri yerine getirir.
 • Öğrencilerin sportif ve kültürel etkinlikler kapsamındaki izinlerini değerlendirir ve ilgili birimler tarafından gerekli işlemlerin yapılmasını sağlar.
 • Yüksekokul ders ve sınav program koordinatörü ile eş güdüm içerisinde çalışarak programların hazırlanmasını, otomasyon sistemine işlenmesini ve öğretim elemanları ile öğrencilere duyurulmasını sağlar.

Yüksekokul Sekreterinin Görev Tanımı

 • Ardahan Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; meslek yüksekokulunun vizyonu, misyonu doğrultusunda eğitim ve öğretimi gerçekleştirmek için gerekli tüm faaliyetlerinin etkenlik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak yürütülmesi amacıyla idari ve akademik işlerin Müdüre karşı sorumluluk içinde organizasyonunu yapar.
 • Yüksekokulda çalışan idari, teknik ve yardımcı hizmetler personeli arasında işbölümünü sağlar, gerekli denetim-gözetimi yapar.
 •  Akademik ve idari personel ile ilgili mevzuatı bilir, değişiklikleri takip eder.
 •  Yüksekokul yerleşkesinde gerekli güvenlik tedbirlerini alır. Fiziki altyapı iyileştirmelerine yönelik projeler hazırlar.
 • Resmi açılışlar, törenler ve öğrenci etkinlikleri ile ilgili hazırlıkları yapar ve sonuçlandırır.
 • Kurum/kuruluş ve şahıslardan Müdürlüğe gelen yazıların cevaplandırılması için gerekli işlemleri yapar.
 • Yüksekokul kurullarının gündemlerini hazırlatır; alınan kararların yazdırılmasını, ilgililere dağıtılmasını ve arşivlenmesini sağlar.
 • Akademik ve idari personelin özlük hakları işlemlerinin yürütülmesini sağlar.
 • Bilgi edinme yasası çerçevesinde basit bilgi istemi niteliğini taşıyan yazılara cevap verir.
 • Yüksekokul öğrenci işlerinin düzenli bir biçimde yürütülmesini sağlar.
 • İdari personelin birinci sicil amiri olarak sicil raporlarını doldurur.
 • İdari personelin izinlerini meslek yüksekokulundaki işleyişi aksatmayacak biçimde düzenler.
 • Müdürün imzasına sunulacak yazıları parafe eder.
 • Yüksekokul için gerekli olan her türlü mal ve malzeme alımlarında taşınır kayıt kontrol yetkilisi ve ayniyat saymanı ile eşgüdümlü çalışır.
 • Müdürlüğün görev alanı ile ilgili vereceği diğer işleri yapar.

Bölüm Başkanlarının Görev Tanımı

 • Ardahan Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; meslek yüksekokulu vizyonu, misyonu doğrultusunda eğitim ve öğretimi gerçekleştirmek için gerekli tüm faaliyetlerinin etkenlik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak yürütülmesi amacıyla idari ve akademik işleri bölüm içerisinde yapar.
 • Bölüm kurullarına başkanlık eder.
 • Bölümün ihtiyaçlarını Müdürlük Makamına yazılı olarak rapor eder.
 • Müdürlük ile Bölüm arasındaki her türlü yazışmanın sağlıklı bir şekilde yapılmasını sağlar.
 • Bölüme bağlı Anabilim dalları arasında eşgüdümü sağlar.
 • Bölümün ders dağılımını öğretim elemanları arasında dengeli bir şekilde yapılmasını sağlar.
 • Bölümde eğitim-öğretimin düzenli bir şekilde sürdürülmesini sağlar.
 • Ek ders ve sınav ücret çizelgelerinin zamanında ve doğru bir biçimde hazırlanmasını sağlar.
 • Bölümün eğitim-öğretimle ilgili sorunlarını tespit eder, Müdürlüğe iletir.,
 • Bölümün değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmalarını yürütür, raporları Müdürlüğe sunar.
 • Her dönem başında ders kayıtlarının düzenli bir biçimde yapılmasını sağlar.
 • Bölüm öğrencilerinin eğitim-öğretim sorunları ile yakından ilgilenir.
 • Bölümündeki öğrenci-öğretim elemanı ilişkilerinin, eğitim-öğretimin amaçları doğrultusunda, düzenli ve sağlıklı bir şekilde yürütülmesini sağlar.
 • Meslek Yüksek Okulu Müdürünün, görev alanı ile ilgili vereceği diğer işleri yapar.

Ayniyat Memurunun Görev Tanımı

 • Meslek Yüksekokulunun gerekli tüm faaliyetlerinin etkenlik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak yürütülmesi amacıyla satın alma - tüketim ve demirbaş malzemelerini kayıt için gerekli işlemlerini yapar.
 • Bölümlerden ve bağlı birimlerden gelen satın alınma isteklerini Meslek Yüksekokulu Sekreterliğine sunar ve Meslek Yüksekokulu Sekreterinin teklifi ile Müdürlük Makamının onayını alır.
 • Satın alma taleplerinin mevcut ödenek durumlarını dikkate alarak takip eder.
 • Satın alma talep formlarını hazırlar.
 • Satın alma şekline göre diğer yazışmaları yapar. (Yaklaşık maliyet, piyasa araştırma, mal muayene kabul, hizmet işleri kabul, ihale onay ve ödeme emri, tekliflerin alınması ve satın alma onay belgesinin hazırlanması)
 • Nakit veya mahsupları düzenleyerek teslim evrakı ile birlikte Strateji Daire Başkanlığına teslim eder.
 • Strateji Daire Başkanlığınca ödeme onayı verilen evrakları ödeme kalemlerine göre tanzim ederek dosyalar.
 • Elektrik, Doğalgaz, Su ve Telefon Faturalarının ödeme emirlerini hazırlar.
 • Satın alma bürosu ile ilgili tüm yazışmaları yapar.
 • Mal ve Hizmet alımı işlemlerini yapar.
 • Taşınırların yılsonu sayım işlemlerini yaparak sayım cetvellerini düzenler ve Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığına iletir.
 • Yüksekokul Sekreteri tarafından verilecek diğer görevleri yapar.

Tahakkuk Memurunun Görev Tanımı

 • Giderlerin bütçedeki tertiplere uygun olmasını sağlar.
 • Giderlerin kanun, tüzük, kararname ve yönetmeliklere uygun olmasını sağlar.
 • Ödeme emrine bağlanması gereken taahhüt ve tahakkuk belgelerinin tamam olmasını sağlar.
 • Meslek Yüksekokulu uygulamaları ile ilgili ek ders çizelgelerini hazırlar ve ödemelerini gerçekleştirir, yazışmalarını Öğrenci - İşleri ve Personel Birimleri ile eşgüdümlü olarak yürütür.
 • Akademik ve idari personelin maaş, terfi ve geçim indirimi bordrolarını hazırlar.
 • Akademik ve idari personelin aile yardımı, doğum yardımı ve çocuk yardımı bordrolarını hazırlar.
 • Akademik personele ait ek ders bordrolarını yapar.
 • Personelin yurt içi ve yurt dışı geçici görev yollukları ile sürekli görev yollukları için gerekli işlemleri hazırlamak ve ödeme emirlerini düzenler.
 • Akademik ve idari personelin sosyal güvenlik giderlerini internet ortamında Sosyal Güvenlik Kurumu Bilgi Sistemine yükler.
 • Mali işlere ait her türlü yazışmaları yapar.
 • Personele ait emekli kesenekleri icmal bordrolarını hazırlar ve ilgili birimlere iletir.
 • Aylık maaş, özlük hakları ve sosyal hakların takibi ve kontrol işlemleri, her türlü yazışmayı yapar.
 • Bordro ve banka listesinin hazırlar.
 • Göreve başlayan personele ait işe giriş bildirgesi, ayrılanlara ayrılış bildirgesi düzenler.
 • Yüksekokul Sekreteri tarafından verilecek diğer görevleri yapar.

Yazı ve Personel İşleri Memurunun Görev Tanımı

 • Rektörlük başta olmak üzere her türlü kurum kuruluş ve kişilerden Yüksekokula gelen ve Yüksekokuldan  bu kurum kuruluş ve kişilere gönderilen yazıları kaydeder.
 • Akademik ve idari personel ile ilgili mevzuatı bilir, değişiklikleri takip eder ve arşivler.
 • Akademik ve idari personel istihdamı sürecinde gerekli işlemleri yapar.
 • Akademik ve idari personel ile ilgili bilgilerin arşivlenmesini yapar.
 • Akademik ve idari personel ile ilgili kurum içi ve kurum dışı yazışmaları yapar.
 • Akademik ve idari personelin terfi işlemlerini takip eder ve gerekli yazışmaları yapar.
 • Akademik ve idari personelin göreve atanma, görevde yükseltilme ve görev yenileme işlemlerini takip eder.
 • Akademik ve idari personelin izin işlemlerini takip eder.
 • Akademik ve idari personelin görevden ayrılma ve emeklilik işlemlerini takip eder ve sonuçlandırır.
 • Akademik ve İdari Personelin almış oldukları sağlık raporlarının süresinin bitiminde göreve başlatır, Rektörlük Makamına yazı ile bildirir, gerekli kesintinin yapılması için tahakkuk işlerine verir, kadrosu başka birimlerde olanların birimleriyle yazışma işlemlerini yapar.
 • Yüksekokul Sekreteri tarafından verilecek diğer görevleri yapar.

Öğrenci İşleri Personelinin Görev Tanımı

 • Öğrencilerin kayıt, ders kaydı, öğrenci belgesi, tecil, transkript belgesi, kayıt dondurma, ilişik kesme, yatay geçiş, muafiyet, burs, geçici mezuniyet, diploma vb. iş ve işlemleri yürütür.
 • Ön Lisans eğitim-öğretim ve sınav yönetmeliği ile ilgili yönetmelik değişikliklerini takip eder ve duyurularını yapar.
 • Öğrenci işleri ile ilgili aylık dönemlik yazışmaları hazırlar
 • UBYS sisteminde birimiyle ilgili yazışmaları takip eder ve sonuçlandırır
 • Öğrencilerin yatay geçiş işlemleri ve ders muafiyet istekleri için gerekli belgeleri hazırlar ve Yüksekokulumuza yatay geçiş başvurusunda bulunan öğrencilere ait belgeleri eksiksiz teslim alır.
 • Yüksekokula kayıt yaptıran öğrencilerin her türlü yazışmalarını yapar.
 • Öğrencilerin Stajla ilgili işlerini Ardahan Üniversitesi SBMYO Staj Yönergesi, yürürlükteki mevzuatlara uygun olarak takip eder, yazışmalarını imza ve onaya sunar.
 • İşlerin zamanında ve doğru olarak yapılması için gerekli iş akışlarını günlük, aylık ve yıllık olmak üzere düzenler.
 • Öğrencileri staj ile ilgili yönlendirir
 • Staj yapan öğrencilerin Sosyal Güvenlik Kurumu ile SGK Giriş-Çıkış Bildirgesi işlemleri ve prim ödeme ve diğer yapılması gereken işlemlerini zamanında yapar
 • Öğrencilerle ilgili her türlü duyuruları yapar.
 • Öğrencilerle ilgili evrakların arşivlenmesi sağlar.
 • Mazereti nedeniyle sınavlara giremeyen öğrencilerin Yönetim Kurulu kararlarını ilgili bölümlere ve öğrencilere bildirir.
 • Öğrenci Konseyi ve Temsilciliği ile ilgili resmi yazışma işlemlerini yapar.
 • Yüksekokula alınacak öğrenci kontenjanları ile ilgili hazırlık çalışmaları yapar.
 • Yarıyıl sonu sınavlarından önce bölümlerden gelen devamsızlıktan kalan öğrenci listelerini ilan eder.
 • Kaydı silinen ve mezun öğrencilerin askerlik şubelerine ve KYK’ ya listelerini gönderir.
 • Programlarda dereceye giren öğrencilerin tespitini yapar.
 • Yüksekokul Sekreteri tarafından verilecek diğer görevleri yapar.


Yukarı
K.V.K.K.