Düzenleme Kurulu

Mehmet Aydın

1959 yılında Ordu’nun Aybastı ilçesinde dünyaya geldi. 1978- 1982 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde lisans eğitimini tamamladı. Yüksek lisans derecesini Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nden (1987) aldı. Doktora eğitimini Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Türk Dili Ana bilim dalında tamamladı. 1984 yılında Türk dili okutmanı olarak başladığı On dokuz Mayıs Üniversitesi’nde 1993 yılında aynı üniversitenin Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Ana bilim dalında Yrd. Doç. Dr., 2000 yılında OMÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde Doç. Dr. ve 2008 yılında Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümünde Prof. Dr. oldu. 2008-2016 yılları arasında Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü Başkanlığı, 2012-2015 yılları arasında On dokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü yaptı.2005-2006 ve yılında Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türkoloji Bölümü’nde çalıştı. 2016 yılında 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’nun 39Maddesine göre yeniden Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesinde görevlendirildi. Alanıyla ilgili 4 kitabı, kitap editörlükleri bulunan Aydın’ın uluslararası alan indeksli dergilerde çok sayıda makalesi yayımlanmıştır.

İbrahim Okan Akkın

Resim1

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Felsefe Bölümü’nden lisans mezunu (2007) olan İbrahim Okan Akkın, Yüksek Lisans derecesini (ODTÜ, 2011) Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne sunduğu teziyle almıştır. Bu çalışmasında, Hannah Arendt’in eylem teorisi, Rousseau’nun doğrudan demokrasi kavramı ve Habermas’ın iletişimsel eylem teorisi ile merkeziyetçi olmayan katılım modelleri ışığında katılımcı demokrasinin imkânı sorununu irdelemiştir. Doktora tezinde (ODTÜ, 2017) ise Deleuze’ün fark ve oluş kavramlarına odaklanarak çağdaş sanatta oluş ontolojisinin politik sonuçlarının izini sürmüştür. Başlıca çalışma alanları devlet ve toplum felsefesi, estetik ve sanat felsefesi, sanat tarihi, mitoloji, 17. ve 18. yüzyıl felsefesi, çağdaş felsefe ve 21. yüzyıl felsefesidir. 2010 – 2017 yıllarında ODTÜ Felsefe Bölümünde Araştırma Görevlisi olarak çalışan Akkın, Ocak 2017’de Ardahan Üniversitesi Felsefe Bölümüne öğretim üyesi olarak atanmış ve aynı tarihte Felsefe Bölümü başkanlığı görevini üstlenmiştir. Temmuz 2018’de ise Ardahan İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi’ne Dekan Yardımcısı olarak atanmıştır. ODTÜ’deki doktora öğrenimi sırasında üniversitenin amatör tiyatro topluluğunda görev alan Akkın, o yıllardan bu yana performans sanatı ve siyaset felsefesi hakkındaki disiplinlerarası çalışmalara özel bir ilgi duymaktadır. Felsefeye ek olarak seyahat etmeyi hayatının en vazgeçilmez uğraşı olarak görmektedir.           

 

Tonguç Seferoğlu

       Dr. Tonguç Seferoğlu lisans eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Felsefe Bölümü’nde tamamlamış ve aynı bölümden 2013 yılında Yüksek Lisans derecesi almıştır. Felsefe doktorasını 2018 yılında King’s College London’dan Platon Phaidon diyaloğu üzerine yazdığı tezle almıştır. Dr. Seferoğlu’nun araştırma alanı antik Yunan felsefesi etrafında yoğunlaşmaktatır. Diyalog biçiminin Platon’un eserlerindeki rolü ve Plato’nun meta-felsefesi ile ilgilenmektedir. Ayrıca Yeniplatoncu geleneğe, özellikle Platon’un diyalogları üzerine yazılan şerhlere, ilgi duymaktadır. King’s College London’da sürdürdüğü doktora çalışmaları boyunca antik Yunan felsefesi, Hume, Descartes ve epistemoloji üzerine derslere asistanlık yapmıştır. Dr. Seferoğlu 2019 yılında Ardahan Üniversitesi Felsefe Bölümü’ne katılmıştır.

Erman Kaçar

web.png

Erman Kaçar, Ardahan Üniversitesi Felsefe Bölümü araştırma görevlisidir. Lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Matematik Bölümü, Cebir ve Geometri anabilim dalında (2012) tamamlamıştır. Ankara Üniversitesi Felsefe Bölümü, Sistematik Felsefe ve Mantık anabilim dalında, Badiou ve Spinoza ontolojilerindeki "Bir" ve "Boşluk" kavramlarını ele alan "Bir Ontoloji Sorunu: Badiou ve Spinoza" başlıklı tezi (2016) ile yüksek lisans derecesi kazanmıştır. Badiou ve Lacan ontolojileri üzerine çalışmış, Lacan ontolojisi ve topolojisi üzerine seminerler vermiştir. "Lacan ve Topoloji", "Aynanın Ötesine Geçmek: Öznenin Trajedisi" gibi Lacanyen makalelerin yazarıdır. Kaçar, çağdaş Fransız felsefesini "felsefenin yeni yüzü" olarak adlandırmakta, çalışmalarında felsefenin bu yeni yüzünün modern ve postmodern nüveleri üzerine yoğunlaşmaktadır. Bu bağlamda, araştırma alanlarını ontoloji, etik, psikanaliz, mitoloji, post-yapısalcılık gibi konular oluşturmaktadır. Şu sıralar, "Ahlakın Olanağı Sorununa Nietzsche(ler)’in Gözüyle Bakmak: Bir Nietzsche-Kant Hesaplaşması" başlıklı doktora tezi üzerine çalışmaktadır.

Neşe Şenel

Resim1Halen Ardahan Üniversitesi, İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünde araştırma görevlisi olarak görev yapmakta olan Neşe Şenel, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı bölümünde ana dal, Uluslararası İlişkiler bölümünde yan dal yaparak lisans eğitimini 2012 yılında tamamlamıştır. Yüksek lisans eğitimini ise “Margaret Atwood’un ‘The Handmaid’s Tale’ (Damızlık Kızın Öyküsü) ve Starhawk’in ‘The Fifth Sacred Thing’ (Beşinci Kutsal Şey) İsimli Eserlerine Ekofeminist Bir Yaklaşım” başlıklı tez çalışmasıyla Erciyes Üniversitesi, İngiliz Dili ve Edebiyatı anabilim dalında 2015 yılında tamamlamıştır. Halen Pamukkale Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı anabilim dalında doktora öğrencisi olan Şenel, “Sylvia Plath ve Nilgün Marmara Şiirlerinde Ölüm ve İntihar Üzerine Karşılaştırmalı Bir Analiz” başlıklı doktora tezini yazmaktadır. Şenel’in çalışma alanları ekoeleştiri, ekofeminizm, toplumsal cinsiyet çalışmaları, postmodern distopya ve ütopya kurguları, gizdökümcü şiir ve psikanaliz gibi başlıkları içermektedir.

Özlem Ünlü

Lisans derecesini (2004) Ankara Üniversitesi Felsefe Bölümü’nden alan Özlem Ünlü, Yüksek Lisans derecesini (ODTÜ, 2011) J. J. Rousseau ve Immanuel Kant’ın Felsefelerinde Adalet Sorunu başlıklı teziyle almıştır. Thomas Hobbes ve Carl Schmitt: Egemen ve Yasa Arasındaki Gerilim Üzerine başlıklı doktora tezinde (ODTÜ, 2018), egemen ve yasa arasındaki gerilimin, egemen gücün meşru sınırların dışına taşması olarak istisna durumlarında nasıl görülür hale geldiğini incelemiştir. Başlıca çalışma alanları, hukuk ve siyaset felsefesi, başlangıcından günümüze modern felsefedir. 2019 yılının Haziran ayından beri Selçuk Üniversitesi Felsefe Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalışmalarına devam etmektedir. 

Fevzi Burhan Ayaz

Lisans eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Tarih Bölümü’nde (2014) tamamlamış olan Fevzi Burhan Ayaz, Bilkent Üniversitesi Avrupa Tarihi Bölümü’ne sunduğu teziyle yüksek lisans derecesini almaya hak kazanmıştır (2017). Bu çalışmasında, Batı Roma İmparatorluğu’nun yıkılışının akabinde Avrupa içlerine yerleşen Cermen kökenli kavimlerin sosyo-kültürel tarihini ceza hukuku ekseninde incelemiş, erken Orta Çağ’daki gündelik yaşama “ışık tutmayı” hedeflemiştir. Aynı zamanda, İlk Çağ’da ve Orta Çağ’da yaşamış olan konar-göçer toplumların tarihine de ilgi duyan Ayaz, bu bağlamda çeşitli konferans bildirileri sunmuştur. 2019 yılında Tarih Vakfı tarafından yayımlanan “Orta Çağ’a Yeni Yaklaşımlar: Ekonomi, Savaş, Kilise, Yaşam” başlıklı kitabın yazarlarından biridir. Hâlihazırda, doktora tezi çalışmalarını Bilkent Üniversitesi Tarih Bölümü bünyesinde, Anglo-Sakson tarihi özelinde sürdürmekte ve aynı üniversitede “Türkiye Tarihi” ile “Türkçe” dersleri vermektedir.

Sümeyye Akça

Ardahan Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümünde doktor öğretim üyesi olan Sümeyye Akça, “Dijital insanî bilimler yaklaşımıyla kültür varlıklarının görünürlüğünün ve kullanımının artırılması: Türkiye için kavramsal bir model önerisi” başlıklı doktora tezini 2017 yılında Hacettepe Üniversitesinde tamamlamıştır.Çalışma alanları dijital insani bilimler, kültürel miras, bilgi bilim, dijital tarih, ağ analizi, Osmanlı tarihi ve el yazmalarıdır. 2016’dan beri Bilgi Dünyası editörü olup Library Hi Tech gibi dergilerde hakemlik yapmıştır.

Özlem Gürpınar

Özlem Gürpınar, Ardahan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’nde Araştırma Görevlisi olarak görev yapmaktadır. Lisans eğitimini 2014 yılında Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’nde tamamladı. Yüksek lisans eğitimini 2018 yılında Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Resim Ana Sanat Dalı’nda tamamlayıp yine aynı yıl içerisinde Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü’nde Resim Ana Sanat Dalı’nda Sanatta Yeterlik eğitimine başladı ve eğitimine halen devam etmektedir. Çalışma alanları; çağdaş sanat, sanat ve toplum, çağdaş sanat piyasası gibi konular üzerine çalışmaktadır.

1959 yılında Ordu’nun Aybastı ilçesinde dünyaya geldi. 1978- 1982 yılları arasında

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde lisans eğitimini

tamamladı. Yüksek lisans derecesini Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nden

(1987) aldı. Doktora eğitimini Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Türk

Dili Ana bilim dalında tamamladı. 1984 yılında Türk dili okutmanı olarak başladığı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde 1993 yılında aynı üniversitenin Eğitim Fakültesi Türk

Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Ana bilim dalında Yrd. Doç. Dr., 2000 yılında OMÜ Fen-

Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde Doç. Dr. ve 2008 yılında Eğitim
Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümünde Prof. Dr. oldu. 2008-2016 yılları arasında Eğitim
Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü Başkanlığı, 2012-2015 yılları arasında Ondokuz Mayıs
Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü yaptı.
2005-2006 ve yılında Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
Türkoloji Bölümü’nde çalıştı. 2016 yılında 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’nun 39
Maddesine göre yeniden Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesinde görevlendirildi.
Alanıyla ilgili 4 kitabı, kitap editörlükleri bulunan Aydın’ın uluslararası alan indeksli
dergilerde çok sayıda makalesi yayımlanmıştır