Sempozyum Kurulu

Düzenleme Kurulu Başkanları:

İbrahim Okan Akkın

Resim1

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Felsefe Bölümü’nden lisans mezunu (2007) olan İbrahim Okan Akkın, Yüksek Lisans derecesini (ODTÜ, 2011) Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne sunduğu teziyle almıştır. Bu çalışmasında, Hannah Arendt’in eylem teorisi, Rousseau’nun doğrudan demokrasi kavramı ve Habermas’ın iletişimsel eylem teorisi ile merkeziyetçi olmayan katılım modelleri ışığında katılımcı demokrasinin imkânı sorununu irdelemiştir. Doktora tezinde (ODTÜ, 2017) ise Deleuze’ün fark ve oluş kavramlarına odaklanarak çağdaş sanatta oluş ontolojisinin politik sonuçlarının izini sürmüştür. Başlıca çalışma alanları devlet ve toplum felsefesi, estetik ve sanat felsefesi, sanat tarihi, mitoloji, 17. ve 18. yüzyıl felsefesi, çağdaş felsefe ve 21. yüzyıl felsefesidir. 2010 – 2017 yıllarında ODTÜ Felsefe Bölümünde Araştırma Görevlisi olarak çalışan Akkın, Ocak 2017’de Ardahan Üniversitesi Felsefe Bölümüne öğretim üyesi olarak atanmış ve aynı tarihte Felsefe Bölümü başkanlığı görevini üstlenmiştir. Temmuz 2018’de ise Ardahan İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi’ne Dekan Yardımcısı olarak atanmıştır. ODTÜ’deki doktora öğrenimi sırasında üniversitenin amatör tiyatro topluluğunda görev alan Akkın, o yıllardan bu yana performans sanatı ve siyaset felsefesi hakkındaki disiplinlerarası çalışmalara özel bir ilgi duymaktadır. Felsefeye ek olarak seyahat etmeyi hayatının en vazgeçilmez uğraşı olarak görmektedir.           


Berivan Vargün

berivan.png

Ardahan Üniversitesi İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü’nde Dr. Öğretim Üyesi olarak görev yapmakta olan Berivan VARGÜN, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Sosyal Antropoloji Bölümü’nden “Kurban Sunma Ritüelinin Simgesel Antropoloji Açısından İncelenmesi” konulu Lisans teziyle mezun olmuştur. Yüksek Lisans derecesini Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde yazdığı “Bir Kültür Değeri Olarak Bekaret Kavramına Bakış Açısının Sosyal Antropolojik Açıdan İncelenmesi” konulu saha çalışmasına dayanan teziyle almıştır. Yine Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde yazdığı “Batman ve Şanlıurfa’da Töre Cinayetlerine Bakış Açısının Sosyal Antropolojik Açıdan İncelenmesi konulu tezinde ise Vargün, toplumsal cinsiyet, aile, şiddet, namus, kültür ve değer konularını incelemiştir. Temel ilgi alanları; geçiş ritüelleri, gelenek-görenek, kültürel simge ve semboller, mitoloji, sosyal/kültürel antropoloji, gündelik yaşama yön veren simgesel motifler ve mitler, kültürel değişme süreçlerinde halk inançları ve bunların sosyal yaşama etkisi, toplumsal cinsiyet ve kırsal alan yaşlılığı olan Vargün, akademik çalışmalarının dışında etik, etik liderlik, kalite yönetim sistemleri, insan ilişkileri ve iletişim, kurumsal davranış ve kurum kültürü geliştirme konularına özel bir ilgi geliştirmiş, bu alanlara ilişkin çeşitli kurum ve kuruluşlardan uzmanlık eğitimleri almıştır.

Düzenleme Kurulu Üyeleri:

Erman Kaçar

web.png

Erman Kaçar, Ardahan Üniversitesi Felsefe Bölümü araştırma görevlisidir. Lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Matematik Bölümü, Cebir ve Geometri anabilim dalında (2012) tamamlamıştır. Ankara Üniversitesi Felsefe Bölümü, Sistematik Felsefe ve Mantık anabilim dalında, Badiou ve Spinoza ontolojilerindeki "Bir" ve "Boşluk" kavramlarını ele alan "Bir Ontoloji Sorunu: Badiou ve Spinoza" başlıklı tezi (2016) ile yüksek lisans derecesi kazanmıştır. Badiou ve Lacan ontolojileri üzerine çalışmış, Lacan ontolojisi ve topolojisi üzerine seminerler vermiştir. Kaçar, çağdaş Fransız felsefesini "felsefenin yeni yüzü" olarak adlandırmakta, çalışmalarında felsefenin bu yeni yüzünün modern ve postmodern nüveleri üzerine yoğunlaşmaktadır. Bu bağlamda, araştırma alanlarını ontoloji, etik, psikanaliz, mitoloji, post-yapısalcılık gibi konular oluşturmaktadır. Şu sıralar, "Ahlakın Olanağı Sorununa Nietzsche(ler)’in Gözüyle Bakmak: Bir Nietzsche-Kant Hesaplaşması" başlıklı doktora tezi üzerine çalışmaktadır.

Neşe Şenel

Resim1Halen Ardahan Üniversitesi, İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünde araştırma görevlisi olarak görev yapmakta olan Neşe Şenel, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı bölümünde ana dal, Uluslararası İlişkiler bölümünde yan dal yaparak lisans eğitimini 2012 yılında tamamlamıştır. Yüksek lisans eğitimini ise “Margaret Atwood’un ‘The Handmaid’s Tale’ (Damızlık Kızın Öyküsü) ve Starhawk’in ‘The Fifth Sacred Thing’ (Beşinci Kutsal Şey) İsimli Eserlerine Ekofeminist Bir Yaklaşım” başlıklı tez çalışmasıyla Erciyes Üniversitesi, İngiliz Dili ve Edebiyatı anabilim dalında 2015 yılında tamamlamıştır. Halen Pamukkale Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı anabilim dalında doktora öğrencisi olan Şenel, “Sylvia Plath ve Nilgün Marmara Şiirlerinde Ölüm ve İntihar Üzerine Karşılaştırmalı Bir Analiz” başlıklı doktora tezini yazmaktadır. Şenel’in çalışma alanları ekoeleştiri, ekofeminizm, toplumsal cinsiyet çalışmaları, postmodern distopya ve ütopya kurguları, gizdökümcü şiir ve psikanaliz gibi başlıkları içermektedir.